/ De schenkingsbelasting

De schenkbelasting

Samentelling van schenkingen

De wet schrijft voor dat elke schenking apart moet worden bekeken. Schenkingen gedurende een kalenderjaar gedaan, worden bij elkaar geteld voor het berekenen van de verschuldigde schenkbelasting. De wet beoogt daarmee te voorkomen dat door het schenken in fases minder belasting verschuldigd is.

Daarnaast bevat de wet nog de volgende samenvoegingen:

Opgeteld worden de schenkingen door gehuwde echtgenoten gedaan.

Opgeteld worden ook de schenkingen aan gehuwde personen gedaan.

Schenkingen aan ongehuwde partners worden onder omstandigheden ook samengevoegd.

Voor schenkingen door beide ouders aan een kind geldt deze regel ook.

Vrijstellingen schenkingsbelasting

De jaarlijkse schenkingsvrijstelling in de relatie ouders kind bedraagt voor het jaar 2013 EUR. 5.141,00.

De eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders kind bedraagt voor het jaar 2013 EUR. 24.676.

Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen moet het kind ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn. In het aangiftebiljet voor de schenking moet u aangeven dat u van de verhoogde vrijstelling gebruik wenst te maken.

De algemene schenkingsvrijstelling voor alle overige gevallen bedraagt voor 2013 EUR. 2.057.

Goed doel instellingen zijn geen erfrechtbelasting of schenkingsbelasting verschuldigd.

Vrijstellingen erfbelasting

Alle bedragen zijn gebaseerd op kalenderjaar 2013.

Een langstlevende echtgenoot, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonende, in dit laatste geval als aan alle verdere voorwaarden is voldaan, heeft een zeer grote vrijstelling. Deze bedraagt EUR 616.880. De vrijstelling wordt verminderd met de gekapitaliseerde waarde van het opgebouwde pensioen door de overledene.

Voor kinderen en kleinkinderen geldt een vrijstelling van EUR 19.535.

Voor gehandicapte volwassen kinderen gelden andere vrijstellingen.

Ouders hebben een vrijstelling van EUR 46.266.

Alle overige verkrijgers, bijvoorbeeld broer of zuster hebben een vrijstelling van EUR 2.013.

Bedrijfsopvolging

In het kader van bedrijfsopvolging geldt een regeling voor verlichting van schenkings- en erfrechtbelasting over het ondernemingsvermogen. Deze faciliteit is een combinatie van een uitstelregeling en een kwijtscheldingsregeling. De bedoeling van deze regeling is te voorkomen dat de liquiditeit van de onderneming in gevaar komt, vanwege een hoge belastingheffing.

De uitstelregeling bestaat uit een renteloos uitstel van betaling in combinatie met een kwijtscheldingsregeling. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de onderneming na overlijden of na schenking wordt voortgezet. Indien de onderneming alsnog binnen een bepaalde periode wordt gestaakt, is toch het volledige bedrag aan belasting verschuldigd.

Pensioen

De Successiewet bevat ook een vrijstelling voor aanspraken op pensioen, verkregen op grond van een pensioenregeling. De gekapitaliseerde waarde van het pensioen wordt weer op de vrijstelling in mindering gebracht tot een maximum. AOW en ANW uitkeringen vallen niet onder deze inkortingsregeling.

De fictiebepalingen

In de Successiewet zijn regels opgenomen om te voorkomen dat belastingheffing voorkomen wordt, door het opzetten van constructies, die formeel geen erfrechtelijke verkrijgingen zijn, maar daar wel erg veel op lijken. Dit zijn de zogenaamde fictiebepalingen.

Voorbeelden

1. Overdracht tijdens leven van vermogen, aan een naaste verwant, kan belast zijn bij overlijden, als de overdrager het genot of gebruik heeft gehouden. Het bekendste voorbeeld is de overdracht van de woning tijdens leven aan de kinderen, onder voorbehoud van een recht van gebruik ten behoeve van de ouders.

2. Overdracht op grond van een verblijvingsbeding of overnamebeding kan leiden tot belastingheffing. Het bekendste voorbeeld: het verblijvingsbeding tussen samenwoners is onder omstandigheden belast. Voor de uitleg van het begrip verblijvingsbeding verwijs ik naar de rubriek SAMENWONEN.

Bij een overnamebeding kunt u denken aan bepalingen in een maatschapsovereenkomst, dat bij overlijden de voortzettende partner de goederen tot zich kan nemen, al dan niet tegen betaling. Een dergelijk beding kan tot belastingheffing leiden.

3. Een schenking binnen 180 dagen voor overlijden, is belast met erfrechtbelasting, en niet met schenkingsrecht.

4. Een uitkering uit levensverzekering kan belast zijn met erfrechtbelasting ofwel successierecht. Of de uitkering echt belast is, is afhankelijk van nadere voorwaarden, zoals wie is volgens de polis premieplichtig, wie is verzekeringnemer, en wat is opgenomen in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden met betrekking tot het betalen van de premies.

5. Een waardestijging van aandelen door vrijval van pensioen kan leiden tot belastingheffing

Begrippen schenking en gift in de Successiewet

De Successiewet bevat geen definitie van het begrip schenking. Voor de uitleg van het begrip schenking moet dan ook aansluiting worden gezocht bij het Burgerlijk Recht. Het Burgerlijk recht kent naast het begrip schenking ook het begrip gift.

Voorwaarde is in beide gevallen dat er een persoon is verrijkt en een persoon is verarmd. Het begrip gift is in het Burgerlijk Recht ruimer dan het begrip schenking.

Het begrip gift ziet op al die gevallen dat er sprake is van een materiële bevoordeling, bijvoorbeeld een verkoop van een huis tegen een te lage prijs.

Voor het begrip schenking is een overeenkomst vereist.

Het begrip schenking omschrijft de wet als een overeenkomst om niet (dus zonder tegenprestatie) waarbij de ene partij, de schenker, de andere partij, de begiftigde, ten koste van zijn eigen vermogen verrijkt.

Een schenking hoeft niet altijd bij notariële akte te worden gedaan, wil zij geldig zijn. De wet bevat daarop uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen is de schenking van onroerend goed en de schenking door middel van schuldig erkenning uit vrijgevigheid. Deze schenkingen zijn verplicht notarieel. Op de schenking door middel van schuldig erkenning wordt hieronder nader ingegaan.

Het kan natuurlijk wel verstandig zijn, ook al hoeft de schenking niet verplicht in een notariële akte te worden vastgelegd, toch een schriftelijk de inhoud van de schenkingsovereenkomst vast te leggen. Dit voorkomt problemen achteraf.

Aan schenkingen kan een uitsluitingsclausule worden verbonden. Door de uitsluitingsclausule valt de schenking niet in een gemeenschap van goederen van de ontvanger en hoeft dus de schenking bij een echtscheiding niet te worden gedeeld met de ex partner. Een andere benaming voor de uitsluitingsclausule is privé clausule.

Op de uitsluitingsclausule wordt hieronder nader ingegaan. Deze clausule moet op het moment dat er geschonken wordt worden overeengekomen. Het later vastleggen is niet rechtsgeldig.

Motief

Voor de belastingdienst is de achterliggende reden om te schenken in beginsel niet van belang. Het enkele feit dat er een verarming aan de ene kant en een verrijking aan de andere kant is opgetreden, is voldoende.

Geldlening tegen te lage rente of renteloze geldlening

Onder omstandigheden kan een geldlening tegen een te lage rente of een renteloze geldlening een fiscale schenking zijn.

Een direct opeisbare renteloze lening is onder het huidig regime van de Successiewet geen schenking. Als voorwaarde geldt dan wel dat degene die de geldlening ontvangt, de mogelijkheid heeft om de geldlening elders af te sluiten. Als dat niet mogelijk is, omdat geen enkele bank aan de persoon in kwestie een geldlening wil verstrekken, is de renteloze direct opeisbare geldlening wel een schenking voor het genoten rentevoordeel.

Indien de wijziging van de Successiewet doorgaat (zie hierna) wordt een renteloze direct opeisbare geldlening wel een schenking. Het rentevoordeel wordt dan belast.

Ook leningen met een korte vaste looptijd kunnen een schenking opleveren.

Laat u goed informeren. Ons kantoor kan u daarbij helpen.

Besparing Successierecht door schenkingen

Schenkingen tijdens leven aan kinderen en kleinkinderen kunnen een middel vormen tot besparing van successierechten (erfbelasting).

Door tijdens uw leven vrijgestelde schenkingen te doen aan uw kinderen, kunt u uw vermogen verkleinen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap