/ Hypotheekakte voorbereiden

Het opstellen van de Hypotheekakte

Aflosnota

Indien wij tijdig van u de opdracht ontvangen hebben, kunnen wij bij oversluiting van een hypotheek vast aan uw oude financierende bank de financiële gegevens opvragen. Deze financiële gegevens zijn essentieel, omdat uw oude bank alleen dan zijn hypotheekrecht prijs zal willen geven tegen inlossing van de financiering. Dit heet de aflosnota. Deze aflosnota vermeldt tevens de dagrente, die belangrijk is als de hypotheekakte eerder of later getekend wordt.

De termijnen van de banken, die zij nodig hebben om deze gegevens aan te leveren, zijn verschillend.

Sommige banken hanteren een termijn van 1 maand.

Er zijn ook geldverstrekkers die wel bereid zijn eerder gegevens te verstrekken, maar daar een vergoeding voor een rekening brengen.

Tijdig contact met ons kantoor is dus erg belangrijk.

De opdracht tot het opmaken van een hypotheekakte ontvangen wij van uw bank. Pas als wij de schriftelijke opdracht van de bank ontvangen hebben, kan er daadwerkelijk een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte. Natuurlijk moeten dan ook alle andere gegevens compleet zijn.

Wie is de eigenaar?

Wij onderzoeken of u als u uw woning met hypotheek wil belasten, daadwerkelijk eigenaar bent van de woning.

Dit onderzoek gebeurt op twee manieren:

Checks ten aanzien van personen

Vragenformulieren

Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie werkt ons kantoor met vragenlijsten, waarop een aantal voor ons essentiële vragen zijn vermeld. Het goed en juist beantwoorden van deze vragen en daarnaast het tijdig insturen van deze vragenlijsten, maakt dat wij uw dossier de juiste behandeling kunnen geven. Mochten er naar aanleiding van de toegezonden vragenformulieren vragen bij u rijzen, dan kunt u daarover natuurlijk met ons contact op te nemen. Hoewel sommige vragen niet ter zake doende lijken, kunnen zij voor ons toch zeer essentieel zijn, om het hypotheekproces zo goed mogelijk te stroomlijnen en te begeleiden. Vanzelfsprekend is ten aanzien van de door u verstrekte gegevens volledige privacy gewaarborgd.

Gemeentelijke basisadministratie

Om uw persoonlijke situatie zo goed mogelijk in beeld te brengen, checken wij uw persoonlijke gegevens via de zogenaamde gemeentelijke basisadministratie (GBA). Aan de hand van deze gegevens kunnen wij controleren, of u al eerder gehuwd bent geweest, en hoe dit huwelijk is geëindigd. Dit onderzoek is belangrijk in het kader van de vraag of u daadwerkelijk eigenaar bent van de woning.

Identificatie

Wij controleren uw persoonsgegevens aan de hand van geldige identiteitsbewijzen, te weten een paspoort, rijbewijs of ID kaart. Zonder deze controle kunnen wij onze diensten niet aanbieden.

Voor een uitgebreide omschrijving van de identificatie wordt verwezen naar Wetgeving.

Bij deze check controleren wij ook of het rijbewijs, paspoort, of identiteitsbewijs niet als vermist staat geregistreerd.

Faillissement

Wij doen tevens een controle in het faillissementsregister. Volgens de Nederlandse wetgeving is een failliet persoon beschikkingsonbevoegd. Concreet betekent dit dat een failliete eigenaar geen geldige hypotheek kan vestigen.

Toestemming echtgenoot

Voor het vestigen van een hypotheek op uw woning is toestemming van uw echtgenoot vereist, indien de woning uw echtelijke woning is, met andere woorden indien u samen in die woning woont.

Vaak wordt gedacht dat deze toestemming alleen speelt als echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn. Dit is onjuist. De toestemming van beide echtgenoten is niet gekoppeld aan het al dan niet in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn. De toestemming is gekoppeld aan het zijn van echtelijke woning. Toestemming is dus niet vereist bij een beleggingspand waarin u niet woont. Ook bij een geregistreerd partnerschap, ongeacht of dit met of zonder partnerschapsvoorwaarden is aangegaan, is toestemming van beide partners vereist voor het rechtsgeldig vestigen van hypotheek op de gemeenschappelijk bewoonde woning.

Geen toestemming is vereist bij ongehuwd samenwonenden, waarbij slechts een van de partners eigenaar is van de gemeenschappelijke woning, terwijl de andere partner eveneens in deze woning woont.

In het onderzoeksproces betreffende uw persoonlijke situatie spelen voorts een rol:

Echtscheiding

Mocht er bij de eigenaar van de woning een echtscheiding gespeeld hebben, en mocht het vorige huwelijk een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen zijn geweest, dan is essentieel dat de woning na die echtscheiding verdeeld en geleverd is aan de huidige eigenaar.

Dat wil zeggen via een notariële akte van verdeling moet de woning verdeeld zijn, en die akte moet vervolgens bij het Kadaster zijn verwerkt. Is de woning niet via een notariële akte van verdeling verdeeld maar alleen via een echtscheidingsconvenant, dan kan er geen geldige hypotheek worden gevestigd zonder medewerking van de ex-echtgenoot, met wie men in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd. Deze ex-echtgenoot is dan namelijk nog mede-eigenaar van het pand.

Indien het vorige huwelijk op huwelijkse voorwaarden was gesloten en geëindigd is door echtscheiding is belangrijk wat in de huwelijkse voorwaarden is bepaald om deze vraag te kunnen beoordelen.

Overlijden en erven

Sommige woningen zijn afkomstig uit een erfenis.

In dat geval moet eerst de vererving in kaart moet worden gebracht, voordat duidelijk is wie hypotheek op het huis kan vestigen.

Indien het overlijden of de echtscheiding te laat onderkend worden, kan dit tot de nodige vertraging leiden.

Het is daarom belangrijk indien deze zaken een rol spelen, tijdig met ons kantoor contact op te nemen.

Onderzoek bij het kadaster

In het kader van het onderzoek naar de eigendomssituatie van het betreffende pand waarop de hypotheek wordt gevestigd, vindt er ook een onderzoek plaats bij het Kadaster. Wij controleren of u als eigenaar ook bij het Kadaster als eigenaar geboekt staat. De akte waarbij u destijds de eigendom van het huis geleverd kreeg, is daarbij een essentieel onderdeel.

De check bij het Kadaster geeft geen volledig uitsluitsel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de echtscheidingsituatie en de woning afkomstig uit de erfenis (zie hiervoor).

Eerste Recherche, Herrechche, Narecherche

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de woning waarop de hypotheek moet worden gevestigd en om dit zo goed mogelijk te volgen, vindt de onderzoek bij het Kadaster in ieder geval drie keer plaats vindt.

In vakjargon heten deze controles de eerste recherche, de herrecherche en de narecherche.

De eerste keer vindt het onderzoek via het Kadaster plaats bij binnenkomst van de opdracht tot het vestigen van de hypotheek, in het kader van de door ons te verrichten voorbereidende werkzaamheden, de zogenaamde eerste recherche. Daarbij wordt zowel de eigendomssituatie als de hypothecaire situatie van het pand in beeld gebracht.

De tweede keer vindt het bewuste onderzoek plaats op de dag van het tekenen van de hypotheekakte en wel kort voordat de akte daadwerkelijk getekend wordt door alle betrokkenen.

De derde en laatste check vindt plaats daags na het tekenen van de akte voordat de gelden worden uitgeboekt. Hierna wordt nog uitgebreid ingegaan op het uitboeken van de diverse geldstromen.

Bij deze drie checks controleren wij steeds de eigendomssituatie en de situatie ten aanzien van de hypotheken en eventuele beslagen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap