/ Kinderalimentatie

 

Kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig ten opzichte van hun kinderen. Deze plicht eindigt indien eht kind 21 jaar wordt.

Ook de verwekker van een kind kan onderhoudsplichtig zijn. Een spermadonor is niet onderhoudsplichtig, omdat het kind niet op een natuurlijke wijze is verwekt.

Ook een stiefouder kan een onderhoudsplicht hebben. Deze onderhoudsplicht is aanwezig gedurende de periode dat de stiefouder met de ouder gehuwd is geweest of een geregistreerd partnerschap had. Voorwaarde is dan wel dat het kinderen betreft die tot het gezin van de ouder en stiefouder behoorden. Een ongehuwd samenwonende partner is dus niet onderhoudsplichtig.

Een kind dat op kamers woont in verband met studie blijft volgens de wet tot het gezin behoren, de onderhoudsplicht eindigt dus niet.

Bij de vaststelling van de omvang van de onderhoudsplicht zijn 2 factoren van belang:

  1. de behoefte

  2. de draagkracht

De rechter kan een onderhoudsplicht ten aanzien van meerderjarige kinderen matigen. Bij minderjarige kinderen kan dat niet.

De ouder die alleen de kosten van verzorging en opvoeding betaald, kan de rechter verzoeken een bijdrage in die kosten vast te stellen voor de andere ouder.

Indien de rechter kinderalimentatie vaststelt wordt deze uitgekeerd aan de ouder, die het kind verzorgt en opvoed, of aan het kind zelf. Dit laatste is het geval bij oudere kinderen, alimentatie in het kader van het volgen van een studie.

Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan invordering plaatsvinden door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Voordat dit bureau daartoe overgaat, wordt de niet betalende ouder eerst in de gelegenheid gesteld alsnog te betalen. Inning door dit bureau is bovendien alleen mogelijk als er sprake is van een betalingsachterstand van minimaal een ½ jaar.

Partneralimentatie

Ook ex-echtgenoten en partners van wie het geregistreerd partnerschap is verbroken, hebben een alimentatieverplichting ten opzichte van elkaar. De rechter stelt deze uitkering vast als voldaan is aan de volgende voorwaarde: de partner die alimentatie eist heeft onvoldoende inkomsten om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien en kan deze ook niet verwerven.

Dit laatste wordt beoordeeld aan de hand van leeftijd, arbeidsverleden en de rolverdeling tussen de partners tijdens het bestaan van de relatie.

Bij de hoogte van de bijdrage zijn voorts behoefte en draagkracht van belang.

Dit betekent dat overig vermogen van een ex partner die alimentatie eist, een rol kan spelen.

Ook niet financieel factoren kunnen een rol spelen bij het vaststellen van alimentatie (voorbeeld: treitergedrag).

Bij het bepalen van de behoefte speelt naast het bestaansminimum ook het welstandsniveau waarin men tijdens het huwelijk leefde, een rol.

Het aangaan van een nieuwe relatie bij de alimentatie ontvanger, kan invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

Bij het vaststellen van de alimentatieomvang hanteert de rechter het rapport Alimentatienormen. In dit rapport (het zogenaamde Tremarapport) worden richtlijnen gegeven, die door de rechter als leidraad dienen bij zijn beslissing.

Duur alimentatie

Alimentatieplicht vererft niet, zij eindigt bij overlijden.

De plicht tot het betalen eindigt in ieder geval na 12 jaar.

De rechter kan ook een uitkering voor een andere termijn vaststellen.

De rechter kan wel na afloop van de 12 jaars termijn, de termijn verlengen.

Bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen eindigt de alimentatieplicht na een periode die gelijk is aan de duur van het huwelijk.

Bij het gaan samenwonen met een ander of bij een huwelijk met een ander eindigt de alimentatieplicht ook.

Alimentatieovereenkomst

In een echtscheidingsconvenant worden meestal met behulp van een advocaat afspraken gemaakt over het al dan niet betalen van alimentatie.

Echtgenoten kunnen ook met elkaar afspreken dat zij afzien van alimentatie. Op deze wijze kan echter niet verhaal van de bijstand worden voorkomen.

Indien echtgenoten afspreken dat zij afzien van alimentatie kan deze overeenkomst toch worden opengebroken, bij:

zwaarwegende Gewijzigde omstandigheden

grove miskenning van de wettelijke maatstaven ten aanzien van alimentatie.

Het vaststellen van alimentatie en het sluiten van alimentatieovereenkomsten is maatwerk.

Het is belangrijk goed vooraf advies in te winnen over uw rechten en plichten.

Ons kantoor kan u daarin de weg wijzen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap