/ Achternaam van een kind

De achternaam van een kind

Een ander gevolg dat verbonden is aan een familierechtelijke betrekking tussen ouder en kind is de achternaam.

Een kind krijgt bij zijn geboorte een achternaam, officieel geslachtsnaam.

Bij een alleenstaande moeder krijgt het kind de achternaam van de moeder. Bij 2 ouders mogen de ouders kiezen, welke achternaam het kind krijgt. Deze keuze geldt dan wel voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Alle kinderen uit dezelfde relatie hebben dezelfde achternaam.

Huwelijk

Ouders die met elkaar gehuwd zijn, kunnen kiezen welke achternaam zij hun kind geven.

Deze keuze moet uiterlijk plaatsvinden bij de geboorteaangifte van het kind.

Wordt er geen keuze gedaan, dan heeft het kind automatisch de naam van de vader.

Erkenning

Een kind dat later door de vader wordt erkend, maar al de naam van de moeder heeft, houdt de naam van de moeder. De vader en moeder kunnen wel de ambtenaar van de Burgerlijke Stand verzoeken in de akte van erkenning, de naam te wijzigen, zodat het kind voortaan met de naam van de vader door het leven gaat.

Beperkingen aan de naamskeuze

  1. Eens gekozen blijft gekozen, de keuze geldt voor alle kinderen van de beide ouders;

  2. Kinderen van 16 jaar of ouder die worden erkend, beslissen zelf welke achternaam zij willen dragen.

Wijziging achternaam

Een achternaam kan worden gewijzigd. De voorwaarden om uw achternaam te wijzigen zijn in de wet vastgelegd.

Een wijziging van een achternaam is dus niet hetzelfde als het kiezen van een achternaam.

Het kiezen van de achternaam gebeurt bij de geboorte, of bij erkenning. Een wijziging van een achternaam gebeurt daarna.

Het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam wordt gedaan via een officieel verzoek tot naamswijziging, dat wordt ingediend bij de Koning.

De voorwaarden zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. Dit besluit dateert van 1 april 2004.

Een naamswijziging komt met name voor als de ouders uit elkaar zijn gegaan.

 

Wanneer kan een verzoek tot naamswijziging worden gedaan?

De belangrijkste verzoeken tot naamwijziging hebben betrekking op het wijzigen van de naam in die van de verzorgende ouder of verzorgende partner.

Dit speelt met name bij het uit elkaar gaan van partners en het aangaan van nieuwe relaties nadien.

Ook de wens om dezelfde naam te hebben als de andere kinderen die tot het gezin behoren, kan een reden zijn voor naamswijziging.

Dit komt met name voor bij het samenvoegen van gezinnen, waartoe kinderen behoren van verschillende ouders.

Indien een kind wordt opgevoed door pleegouders, kan het kind ook de naam krijgen van de pleegouders.

 

Een naamswijziging kan maar een keer worden aangevraagd. Hierop is een uitzondering, namelijk indien de naam tijdens de minderjarigheid is gewijzigd. Als meerderjarige kunt u op deze naamswijziging terugkomen, de naamswijziging wordt dan als het ware teruggedraaid.

 

Verzorgingstermijn

Om er zeker van te zijn dat de keuze voor de wijziging van de naam weloverwogen gebeurt, stelt de wet een bepaalde termijn aan de verzorgingsperiode van de verzorgende ouder of partner.

Een kind jonger dan 12 jaar, moet gedurende 5 jaar zijn verzorgd/opgevoed door de persoon wiens achternaam men wil aannemen.

Bij een kind van 12 jaar of ouder geldt een verzorgingstermijn van 3 jaar.

 

Wie kan het verzoek doen?

De hoofdregel is dat het verzoek kan worden gedaan door de ouder, belast met gezag en door het kind zelf. Het kind moet dan wel meerderjarig zijn.

Richtlijnen naamswijziging

De regels aan de hand waarvan de beslissing wordt genomen, zijn in hoofdlijnen de volgende.

Een verzoek tot wijziging van de naam van een kind jonger dan 12 jaar, wordt toegewezen, als beide ouders zich daarin kunnen vinden. Is dit niet het geval, dus weigert een van de ouders medewerking, dan wordt het verzoek toch toegewezen, als:

- de weigerende ouder strafrechtelijk veroordeeld is voor een misdrijf tegen het kind (zedendelicten);

 

- de weigerende ouder uit het ouderlijk gezag is ontzet;

 

- de weigerende ouder zich niet heeft bezig gehouden met de verzorging/opvoeding.

 

Een meerderjarig kind kan ook zelf een verzoek indienen tot wijziging van de achternaam.

Voor het indienen van een verzoek dient u dus 18 jaar of ouder te zijn. Het meest voorkomend is de situatie dat de naam wordt aangenomen van de ouder-verzorger, terwijl de andere ouder zich niet of nauwelijks om het kind bekommerd heeft.

Het is ook mogelijk dat een meerderjarig kind de naam aanneemt van de nieuwe partner van de verzorgende ouder. De toestemming van deze nieuwe partner is dan wel vereist. Dit komt voor in de situatie dat de ouder-verzorger na het verbreken van de eerdere relatie, een nieuwe relatie aangaat en het kind in deze relatie wordt grootgebracht. Een ander voorbeeld waarin de naam van de verzorger wordt aangenomen is de alleenstaande moeder die met haar nieuwe partner haar kind grootbrengt. Het aannemen van de naam van de nieuwe partner is dan mogelijk.

Overlijden en gezag

Indien een ouder met gezag overlijdt, en de andere ouder nog niet met het gezag was belast, kan deze ouder de rechter om gezag verzoeken. De rechter wijst dit verzoek toe, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Indien een ouder met gezag overlijdt, en de andere ouder heeft al gezag, oefent deze andere ouder na overlijden het gezag alleen uit.

Indien een ouder met gezag overlijdt, en tevens een partner, die niet de ouder is van het kind met het gezag was belast, krijgt deze van rechtswege de voogdij over het kind.

Ongedaan maken naamswijziging

Het is zoals gezegd ook mogelijk om de naamswijziging weer ongedaan te maken. Dit verzoek kan alleen door het kind zelf worden ingediend. Voorwaarde is dat het kind meerderjarig is. Het kind krijgt dan zijn oude achternaam weer terug.

Hoe wordt een verzoek ingediend

Een verzoek tot naamswijziging wordt ingediend bij het Ministerie van Justitie in Den Haag.

Bij dit verzoek moeten een aantal stukken worden meegezonden, zoals:

- een afschrift uit de geboorteakte;

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie;

- een bewijs van inschrijving van een eventuele echtscheiding van de ouders;

- eventueel een bewijs uit het gezagsregister (zie hiervoor).

Belangrijk om te weten is dat alleen personen met de Nederlandse nationaliteit een verzoek in kunnen dienen tot wijziging van de geslachtsnaam.

Kosten

Aan een verzoek tot naamswijziging zijn kosten verbonden, die verschuldigd zijn aan het Ministerie. Deze kosten zijn relatief hoog. Onder omstandigheden worden deze kosten verminderd, namelijk indien u in de bijstand zit. Om voor vermindering van kosten in aanmerking te komen moet u een apart verzoek indienen.

 

Behandelen verzoek

Nadat het verzoek met alle noodzakelijke gegevens bij het Ministerie van Justitie is ontvangen, vindt het verdere onderzoek plaats. De voorbereidingen van dit onderzoek lopen via de gemeente van uw woonplaats. Degene die het verzoek tot naamswijziging heeft gedaan, de ouder van wiens naam men afscheid neemt, en de ouder-verzorger wiens naam men wil aannemen worden gehoord.

Degene van wiens naam men afscheid neemt, kan bezwaar maken tegen de naamswijziging.

Dit gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift.

Het verzoek tot naamswijziging wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

Dit besluit wordt maar 1x verstrekt. Het is dus erg belangrijk dit besluit goed te bewaren.

Let op: door een naamswijziging worden de familierechtelijke betrekkingen niet verbroken. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat men bij overlijden elkaars erfgenaam blijft ook al draagt u niet meer de naam van de ouder. Indien dit niet wenselijk is, kunt u dit in een testament regelen. Tineke Groot notaris te Oisterwijk kan u daarbij helpen.

Hoe lang duurt het verzoek?

De procedure tot naamswijziging neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Hoe wordt de naamswijziging verwerkt?

De naamswijziging wordt, nadat zij is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, administratief verwerkt. De goedkeuring tot naamswijziging wordt bij de Burgerlijke Stand aangetekend en bij de gemeentelijke basisadministratie.

Daarvoor hoeft u zelf geen stappen te ondernemen.

Zelf zult u wel moeten zorgen voor wijziging van uw naam op andere documenten, zoals paspoort, rijbewijs, omzetting van bankrekeningen.

Sommige documenten kunnen niet worden gewijzigd, zoals bijvoorbeeld schooldiploma's.

Wat indien op het verzoek negatief wordt beslist?

Het is mogelijk dat op het verzoek tot wijziging van de achternaam een negatieve beslissing komt. Tegen de negatieve beslissing kunt u bezwaar maken.

Uw kosten voor het indienen van het verzoek tot naamswijziging worden echter niet gerestitueerd, als de uiteindelijk beslissing toch negatief uitvalt.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap