Meest gestelde vragen over testamenten

Meest gestelde vragen over testamenten

 

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Het is mogelijk in een testament een echtgenoot te onterven. Deze erft dan niet. Het gevolg hiervan is dat de wettelijke verdeling niet van toepassing is.

Er ontstaat dan een onverdeeldheid tussen de echtgenoot en de kinderen voor zover de ouders in gemeenschap van goederen gehuwd waren.

Een reden om een echtgenoot te onterven kan zijn een op handen zijnde echtscheiding. Een andere reden kan zijn een dementerende echtgenoot. De wilsonbekwame echtgenoot verkrijgt door het overlijden van de andere echtgenoot op grond van de wettelijke verdeling alle goederen. Vanwege de wilsonbekwaamheid en de daarmee gepaard gaande opname in een verzorgingsinstelling zal dan op het totale gemeenschappelijke box 3 vermogen moeten worden ingeteerd, voor zover het inkomen ontoereikend is om de zorgbijdrage te voldoen. Een onterving kan dan raadzaam zijn.

 

Kan ik een kind onterven?

Het is mogelijk om een kind te onterven in een testament. Wel heeft een kind recht op de legitieme.

 

Wat is de legitieme?

De legitieme is het minimum deel waar een kind recht op heeft. Deze bestaat grofweg uit de helft van het erfdeel dat het kind gehad zou hebben indien het niet onterfd zou zijn.

De legitieme is een bedrag in geld. Een kind dat onterfd is en een beroep doet op zijn legitieme is geen erfgenaam. Het kind is schuldeiser van de nalatenschap.

Meestal wordt bepaald dat de legitieme pas opeisbaar is na het overlijden van de tweede ouder. Daarmee wordt voorkomen dat de bescherming van de eerste ouder gevaar loopt, doordat het kind bij het eerste overlijden al zijn legitieme opeist.

 

Hoe weet ik of iemand een testament heeft?

Een testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamenten Register. Na overlijden kan in dit register geverifieerd worden of iemand een testament heeft gemaakt en zo ja, bij welke notaris. De inhoud is niet zichtbaar uit dit testamentenregister.

 

Welke soorten testamenten bestaan er?

Er zijn allerlei soorten testamenten. Een testament is maatwerk. Veel voorkomende testamenten zijn een vruchtgebruik testament, een tweetrapstestament, een echtscheidingstestament, een combi testament, een wettelijke verdelingstestament.

Waarom is een testament noodzakelijk? Er kunnen allerlei redenen zijn om een testament te maken. Deze redenen zijn meestal gelegen in de persoonlijke situatie. Voorbeelden waarin het wenselijk is na te denken over het maken van een testament zijn:

-       Gehuwd zijn zonder kinderen;

-       Een op handen zijnde echtscheiding;

-       Een kind met een beperking;

-       Een partner met een beperking;

-       Een wilsonbekwame partner;

-       Fiscale redenen, met name besparing erfbelasting;

-       Bedrijfsopvolging;

-       Onterving van een naaste vanwege een slechte relatie;

-       Het overlijden als langstlevende partner zonder kinderen.

 

Wanneer moet ik mijn testament wijzigen?

Het is raadzaam na te denken over het wijzigen van een testament indien uw persoonlijke situatie zich wijzigt. Dezelfde voorbeelden die hiervoor gegeven zijn met als reden het maken van een testament, kunnen een rol spelen om een testament te wijzigen.

 

Heeft iedereen recht op inzage in mijn testament?

De wet schrijft voor dat niet ieder recht heeft op inzage in het testament. Om inzage te kunnen krijgen in het testament dient men belanghebbende te zijn. Dit zijn de erfgenamen. Personen aan wie een speciaal goed is vermaakt in het testament en onterfde erfgenamen hebben slechts recht op een gedeelte van het testament. Deze personen ontvangen dan alleen dat gedeelte ter inzage wat op henzelf betrekking heeft.

 

Wanneer wordt mijn testament bekend gemaakt?

Het testament wordt bekend gemaakt na overlijden. De inhoud van het testament wordt dan bekend gemaakt aan de belanghebbenden, de erfgenamen en de executeur.

 

Kan ik mijn testament laten vernietigen?

Indien de wensen van uw testament niet meer aansluiten bij uw huidige situatie, kunt u uw testament herroepen. De herroeping van een testament gebeurt bij notariële akte. Het enkel verscheuren van het testament heeft dus geen zin. Door het herroepen van het testament worden de wettelijke erfrechtregels weer van toepassing. Indien u andere erfgenamen wilt aanwijzen dan de wettelijke erfgenamen, dient u uw testament te wijzigen. Ook dit is alleen mogelijk in een notarieel testament. Het is niet nodig terug te gaan naar de notaris, die destijds uw oude testament heeft opgemaakt. Iedere notaris kan uw testament herroepen.

 

Ik ben getrouwd, kan ik dan samen met mijn echtgenoot een gemeenschappelijk testament maken?

Nee, een testament is een persoonlijke akte. Het is niet mogelijk een gemeenschappelijk testament te maken samen met uw echtgenoot of partner.

 

Is het mogelijk voor het maken van mijn testament een volmacht af te geven?

Nee, het is niet mogelijk voor het maken of wijzigen van een testament een volmacht af te geven. Een testament is een persoonlijk document.

 

Wat kan ik bij codicil regelen?

In een codicil kunt u inboedel vermaken, sieraden en kleding. De sieraden en inboedel dienen gespecifieerd te zijn vermeld. Een codicil moet, wil het geldig zijn, handgeschreven zijn en voorzien van een datum en handtekening.

In een codicil kunnen geen bedragen worden vermaakt.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan