Het testament

Het testament

 

Een testament is een akte waarin een regeling is opgenomen met betrekking tot iemands wensen na overlijden.

Deze wensen hebben betrekking op iemands bezittingen en schulden.

Dit wordt de uiterste wil genoemd. Een testament bevat dus een uiterste wil.

 

Eisen testament

De wet verbindt 3 eisen aan de uiterste wil.

1.    het is een eenzijdige handeling, ieder maakt zijn eigen testament, een gemeenschappelijk testament kent ons rechtssysteem niet. Ook gehuwden of samenwoners hebben ieder een eigen testament. Wel kunnen deze testamenten elkaars spiegelbeeld zijn.

2.    het testament werkt pas bij overlijden.

3.    een testament is een persoonlijke akte, een volmacht afgeven voor het maken van een testament is niet mogelijk.

 

Codicil

Een speciale vorm van een testament is een codicil. Een codicil is een handgeschreven testament.

 

Kleren, sieraden en inboedel

De wet stelt specifieke eisen aan een codicil.

In een codicil kunnen alleen kleren en sieraden en inboedel worden vermaakt. De sieraden of inboedelgoederen moeten dan wel afzonderlijk worden benoemd. Bij het vermaken van kleding is dit niet noodzakelijk.

Het is niet mogelijk inboedel die deel uitmaakt van een kunstverzameling of boeken die deel uitmaken van een boekenverzameling, apart in een codicil te vermaken. Daarvoor is een testament in notariële vorm vereist. Bij twijfel is het wenselijk zaken vast te leggen in een notarieel testament. Indien niet de juiste vorm gekozen is, er is bijvoorbeeld gekozen voor een codicil terwijl het een notarieel testament had moeten zijn, dan is de beschikking nietig.

Het is evenmin mogelijk om in een codicil een geldbedrag te vermaken.

Ook het benoemen van een executeur is in een codicil niet meer mogelijk. Voor 1 januari 2003, onder het oude erfrecht, kon dit wel.

Een speciale vorm van een codicil is een donorcodicil. Regelingen met betrekking tot orgaandonatie kunt u opnemen in een zogenaamd levenstestament.

 

Handgeschreven

Wil een codicil geldig zijn, dan moet het door u zelf geschreven zijn. Bovendien moet het codicil voorzien zijn van een datum en handtekening. Omdat een testament opgemaakt bij een notariële akte meestal begint met het herroepen van eerdere testamenten, is de datum die in een codicil is opgenomen erg belangrijk. Indien deze datum ligt voor de datum die in het notariële testament is genoemd, is het codicil daarmee herroepen.

Wees hierop bedacht.

Een getypt codicil is niet geldig. Laat uw codicil vooraf checken bij ons kantoor. Dit voorkomt verassingen achteraf.

 

Uitsluitingsclausule

Door in het codicil te vermelden dat de goederen verkregen worden met een uitsluitingsclausule of privé clausule voorkomt u dat in geval van een echtscheiding bij degene aan wie u de inboedelgoederen, de sieraden of kleding heeft vermaakt, deze goederen bij een echtscheiding moeten worden gedeeld met de ex-partner. Deze uitsluitingsclausule wordt meestal ook in uw notariële testament opgenomen. Er bestaan verschillende vormen van uitsluitingsclausules, de zogenaamde harde uitsluitingsclausule en zachte uitsluitingsclausule.  

 

Bewaren codicil

Het is belangrijk dat uw codicil na uw overlijden ook gevonden wordt. Mogelijk kunt u iemand in vertrouwen nemen dat u een codicil heeft gemaakt en waar dit ligt. Het is ook mogelijk uw codicil bij ons kantoor in bewaring te geven, wij bewaren uw codicil dan bij het notariële testament dat u op ons kantoor heeft gemaakt. Zoekraken is dan niet mogelijk.

Wilt u het codicil nadien wijzigen, dan kunt u dit op ons kantoor ophalen onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs. Het is wel essentieel dat u het codicil dat u wilt wijzigen persoonlijk ophaalt. Eventueel kunt u dan uw nieuwe gewijzigde codicil weer op ons kantoor in bewaring geven.

 

Geldig codicil

Het is belangrijk dat uw codicil rechtsgeldig is. Het is mogelijk uw codicil op ons kantoor te laten controleren op geldigheid en ongewenste gevolgen. Hieraan zijn verder geen kosten verbonden.

 

Let op

Het is mogelijk dat het de bedoeling is dat het codicil pas werkt bij overlijden van beide partners. Dit zal dan wel in het codicil moeten worden vermeld. Wordt dit in het codicil op een onjuiste wijze vermeld, of wordt dit niet vermeld, dan bestaat het gevaar dat een derde aan het codicil al rechten kan ontlenen, terwijl er nog een langstlevende partner is.

Laat u daarom goed informeren, Groot & Van Kempen te Moergestel kan u hierin de juiste weg wijzen.

 

Voorbeeld codicil

Hieronder volgt een voorbeeld van een codicil:

Om te voorkomen dat uw codicil niet geldig is raden wij u, zoals gezegd, dringend aan uw codicil op ons kantoor te laten controleren op geldigheid.

De ondergetekende

Marie Jansen, wonende 1050 AA Amsterdam, Jansenstraat 11, geboren te Amsterdam op 11-11-1966,

(volledige voornamen, adres geboortedatum en geboorteplaats)

legateer hierbij, af te geven binnen 3 maanden na mijn overlijden, niet vrij van rechten en kosten:

Aan mijn zuster Jantien Jansen, wonende te 1060 AA Pietersstraat 12 te Amsterdam (volledige voornamen, adres, geboortedatum en geboorteplaats): mijn gouden ring met briljanten en mijn blauw leren bankstel met bijbehorende houten salontafel (eiken).

Getekend te _________________ op __________________

[Volgt handtekening]

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan