Vereniging Oprichten

Korte introductie/voorwaarden vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm die voor allerlei uiteenlopende doelen wordt gebruikt. De vereniging is de democratische rechtsvorm bij uitstek.

Vaak is het doel van de vereniging van sociale aard, de personeelsvereniging is daarvan een goed voorbeeld.

Kenmerkend voor de vereniging is dat zij leden kent, de uiteindelijke beleidbepalers binnen de vereniging. De vereniging is dan ook de samenwerkingsvorm met een groot democratisch gehalte.

Een vereniging kan zich bezig houden met het drijven van een onderneming. BTW heffing en vennootschapsbelasting spelen dan een rol. Het is raadzaam u goed te laten informeren bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. Tineke Groot Notaris kan u daarbij behulpzaam zijn.

 

Voordelen/vereisten van de vereniging.

1. Een vereniging dient minimaal door twee personen te worden opgericht, dit in tegenstelling tot een stichting. Een stichting kan door één persoon worden opgericht. De vereniging kent dus minimaal twee leden.

Het is niet noodzakelijk een vereniging op te richten bij notariële akte. Een onderhands stuk volstaat, zelfs een mondelinge afspraak is voldoende. Een vereniging die niet is opgericht bij notariële akte is echter beperkt rechtsbevoegd.

Beperkte rechtsbevoegdheid leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders naast de vereniging. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan ook geen pand aankopen of erfgenaam zijn.

Een notariële akte is dus zeker zinvol.

2. Een vereniging kent geen minimale kapitaaleis zoals voor de B.V. wel geldt, de kosten blijven daardoor relatief laag.

3.Een vereniging kent leden en heeft daardoor een groot democratisch karakter. In de statuten wordt nader uitgewerkt welke vereisten er aan de leden worden gesteld, om als lid te kunnen worden toegelaten.

4. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging, zij benoemt doorgaans het bestuur, vaak is dit bestuur uit de leden afkomstig. Het is echt ook mogelijk bestuursleden buiten de leden van de vereniging te benoemen. Deze bestuursleden zijn dan geen lid van de vereniging.

5. Een vereniging kent geen antecedentenonderzoek ofwel een procedure voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar zoals dat bij de B.V. wel geldt.

6. Een vereniging is een aparte rechtspersoon, het vermogen van de vereniging vormt een afgescheiden vermogen. Het privé vermogen van de bestuurders/beleidsbepalers van de vereniging blijft buiten schot, dit is anders bij wanbeleid van de bestuurders. Ook bij de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuursleden naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Omdat de vereniging een aparte rechtspersoon is, heeft zij ook een aparte boekhouding. Deze boekhouding wordt door de kascommissie (welke doorgaans jaarlijks uit de leden wordt benoemd) gecontroleerd. Ook hierin komt het democratisch gehalte tot uiting.

7. Het doel van de vereniging mag niet zijn het doen van uitkeringen aan haar leden. Een uitzondering hierop vormt de coöperatieve vereniging, waar het behalen van winst voor haar leden juist wel centraal staat.

 

Vereisten vereniging

1. Een vereniging dient, wil er geen hoofdelijke aansprakelijkheid zijn van haar bestuursleden, te zijn opgericht bij notariële akte en te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Dit is een wettelijk vereiste.

2. De oprichtingsakte van de vereniging dient de statuten van de vereniging te bevatten, zoals de naam, het doel en de vestigingsplaats maar ook de vereisten om als lid te worden toegelaten, de wijze waarop het bestuur wordt benoemd en ontslagen. Vaak kent de vereniging ook ere-leden, aspirantleden en begunstigers. In de statuten wordt tevens vastgelegd op welke wijze de leden verplichtingen hebben ten opzichte van de vereniging of hoe deze verplichtingen worden bepaald of kunnen worden gewijzigd (contributies en andere geldelijke bijdragen). Ook de bestemming van het liquidatiesaldo bij ontbinding van de vereniging wordt in de statuten vastgelegd.

3. Een vereniging moet worden ingeschreven in het handelsregister. Ook de bestuurders van de vereniging met vermelding van hun namen en adressen worden in het handelsregister vermeld.

4.Wijziging van een vereniging dient ook te gebeuren bij notariële akte. Ook deze wijziging moet weer in het handelsregister worden gepubliceerd.

 

Huishoudelijk reglement

Een vereniging kan ter aanvulling op haar statuten een huishoudelijk reglement hebben.

Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

 

Overkoepelende vereniging

Sommige verenigingen maken deel uit van een overkoepelende organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een judovereniging. Vaak worden dan van hogerhand eisen opgelegd waar de vereniging aan moet voldoen, of is de inhoud van de statuten al grotendeels van hogerhand bepaald. Voldoen de statuten niet aan de van hogerhand opgelegde eisen, dan is het niet mogelijk onderdeel uit te maken van dit overkoepelend orgaan.

Het is belangrijk hierover tijdig informatie in te winnen. Tineke Groot Notaris kan u daarbij behulpzaam zijn.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan