De factuur

Facturen

 

Bij het toezenden van de ontwerpakte van verdeling worden ook de facturen meegezonden.

Helaas is het soms pas in een vrij laat stadium mogelijk de betrokken partijen kennis te laten nemen van de bijbehorende facturen, omdat er nog een aantal gegevens ontbreken, meestal zijn dit gegevens van financiële aard.

 

 

    

FACTUUR 1

De factuur van degene die afscheid neemt van het pand bevat de volgende componenten.

Het bedrag dat wordt betaald ter compensatie, eventueel een bijdrage in de notaris- en Kadasterkosten, als tussen partijen is afgesproken dat de kosten voor de verdeling gezamenlijk door partijen worden betaald.

Ons kantoor zorgt er voor dat het aan u toekomende bedrag na het tekenen van de akte aan u wordt overgeboekt. Uitboeking van de gelden mag pas plaats vinden nadat de stukken bij het Kadaster zijn verwerkt.

    

    

FACTUUR 2

De factuur van de partner die volledig eigenaar wordt van het pand bevat de volgende onderdelen.

Het bedrag dat moet worden betaald ter compensatie, de notariskosten voor de verdeling, eventueel wordt een gedeelte van deze notariskosten en Kadasterkosten bij de andere partner in rekening gebracht als partijen afgesproken hebben deze kosten samen te delen.

Ook het bedrag dat de bank als geldlening verstrekt bij het oversluiten van de hypotheek wordt vermeld op deze factuur met de inhoudingen van de bank. Als de bank als voorwaarde stelt dat er doorlopende kredieten moeten worden ingelost, voor zij een nieuwe hypotheek verstrekt, zijn deze bedragen eveneens zichtbaar op de factuur.

De notaris- en Kadasterkosten van de nieuwe geldlening worden nooit gedeeltelijk bij de andere partij in rekening gebracht. De kosten voor de verdeling eventueel wel.

Ons kantoor zorgt er voor dat het bedrag dat uit de nieuwe geldlening afkomstig is, tijdig beschikbaar is.

Dient er onder de streep nog een bedrag te worden bijbetaald, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Belangrijk om te weten is dat dit bedrag tijdig dat wil zeggen voor het tekenen van de akte op de rekening van de notaris dient te staan.

    

    

INSCHRIJVING BIJ HET KADASTER VAN DE AKTEN.

De eigendom van het registergoed gaat pas over als de verdelingsakte ook daadwerkelijk bij het Kadaster is ingeschreven. Ook de hypotheek is pas daadwerkelijk een feit als de hypotheekakte bij het Kadaster is ingeschreven. Ook daar zorgt ons kantoor voor. Dit aanleveren van de stukken bij het Kadaster gebeurt electronisch.

 

Het uitboeken van de gelden.

Het uitboeken van de gelden gebeurt daags of twee dagen na het tekenen van de akte van verdeling.

Wanneer de uitboeking van de gelden plaatsvindt, is afhankelijk van het tijdstip waarop de akten van verdeling en hypotheek bij het Kadaster zijn ingeschreven. Belangrijk is daarbij te weten dat het mogelijk is tot 15.00 uur in de namiddag op werkdagen stukken bij het Kadaster aan te bieden. Na 15 uur worden akten die bij het Kadaster worden aangeboden niet meer verwerkt. Dit gebeurt dan pas de volgende dag. Concreet betekent dit dat van een akte die voor 15 uur ter verwerking is aangeboden door de notaris bij het Kadaster en als zodanig ook door het Kadaster met een ontvangstbevestiging is geaccordeerd, de volgende werkdag de uitbetalingen plaats kunnen vinden.

Wij ontvangen van het Kadaster van door hem aangeboden akten een zogenaamd bericht van ontvangst.

Indien het duidelijk is dat de stukken bij het Kadaster zijn ontvangen en worden ingeschreven, kunnen de gelden worden uitgeboekt.

Alvorens tot het uitboeken van de gelden over te gaan controleert de notaris nogmaals de eigendomsituatie van de woning en de hypothecaire situatie. Indien deze overeenkomt met de bekende gegevens, wordt het geld overgeboekt naar de diverse belanghebbenden, zoals het op de factuur is vermeld.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan