Levenstestament en volmacht

Levenstestamenten en volmachten

 

Er zijn veel verschillende soorten volmachten. Voor sommige volmachten bevat de wet nadere eisen. Zo zijn er bepaalde volmachten die verplicht in een notariële akte moeten worden geregeld. Het bekendste voorbeeld daarvan is de volmacht voor het vestigen van een hypotheek door de eigenaar van de woning, of een levenstestament.

Voor de meeste transacties is een schriftelijke volmacht echter voldoende, zoals de aankoop of verkoop van een woning.

Een ander bekend voorbeeld is de boedelvolmacht. In de boedelvolmacht, die wordt verstrekt in het kader van het afwikkelen van een erfenis, machtigt u een ander om namens u de nalatenschap verder af te wikkelen.

Het is raadzaam als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een volmacht voor het tekenen van de akte, tijdig met ons kantoor contact op te nemen, zodat wij u daarin verder kunnen helpen.

Wij stellen de volmacht voor u op, u hoeft daar dus verder zelf geen actie in te ondernemen.

 

De onherroepelijke volmacht

Een uitzondering op de regel dat een volmacht eindigt door overlijden, is de zogenaamde onherroepelijke volmacht. Deze eindigt niet door overlijden. Een onherroepelijke volmacht kan zinvol zijn in die situaties, dat er grote belangen op het spel staan en iemand onverhoopt komt te overlijden. Het is dan niet handig dat eerst de vererving uitgezocht moet worden voordat de transactie verder doorgang kan vinden. Een voorbeeld: de verkoop van een pand uit een nalatenschap waarbij er veel erfgenamen zijn.

Banken maken gebruik van een onherroepelijke volmacht in de situatie dat ter voorkoming van een executieveiling de woning snel moet worden verkocht. De bank krijgt dan van de cliënt met financiële problemen onherroepelijke volmacht om de woning te verkopen.

 

Legalisatie van een volmacht

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een volmacht, voor een transactie die via ons kantoor loopt, stellen wij de volmacht voor u op. U dient er rekening mee te houden dat aan het opstellen van deze volmacht kosten zijn verbonden.

De volmacht dient u vervolgens persoonlijk op ons kantoor te tekenen. Daarbij dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Indien het niet mogelijk is de volmacht op ons kantoor te tekenen, kunt u ook contact opnemen met een notariskantoor bij u in de buurt. Zij zullen de volmacht voorzien van een legalisatieverklaring. Deze verklaring, afgelegd door de andere notaris, houdt in dat u zelf ook daadwerkelijk de volmacht heeft getekend. Het is voor ons kantoor een garantie dat wij de volmacht ook daadwerkelijk mogen en kunnen gebruiken.

Indien u in het buitenland woont, en gebruik wilt maken van een volmacht is het belangrijk op tijd met ons kantoor vooraf te overleggen. Sommige landen kennen een andere legalisatieprocedure, die meer tijd in beslag neemt.

 

Het einde van de volmacht

Een volmacht eindigt bij overlijden. U kunt in de volmacht overigens ook nadere voorwaarden stellen waaronder de volmacht moet eindigen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat u volmacht geeft aan uw partner. Indien uw relatie eindigt door echtscheiding zou dit een voorwaarde kunnen zijn voor het einde van de volmacht.

Het is mogelijk de volmacht af te geven voor een bepaalde periode.

 

De executeur

Indien u wilt dat de volmacht na uw overlijden doorloopt, kunt u dit regelen in een testament. Daarin benoemt u degene die de volmacht heeft gekregen tijdens leven, dan ook als uw executeur. In dit testament kunt u verder de bevoegdheden regelen van deze door u aangestelde executeur.

 

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling - het meerderjarigenbewind

Indien u geen volmacht heeft afgegeven maar door geestelijke of lichamelijke beperkingen niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen, zal via de kantonrechter een onderbewindstelling kunnen worden aangevraagd.

Dit bewind wordt volgens de wet ingesteld als u niet meer in staat bent als gevolg van uw geestelijke of lichamelijke toestand uw vermogensrechtelijke belangen zelf waar te nemen. Het bewind kan worden ingesteld over uw gehele vermogen of over een gedeelte van uw vermogen. Het bewind kan ook worden ingesteld voor een bepaalde transactie.

Het instellen van een bewind wordt noodzakelijk, indien er belangrijke transacties plaats moeten vinden, zoals de verkoop van een woning of de vestiging van een hypotheek. Indien er geen volmacht is afgegeven of er geen levenstestament is, zal de transactie geen doorgang kunnen vinden, zonder een onderbewindstelling. De bedoeling van het levenstestament is dat de daarin gegeven volmacht doorloopt, bij dementie of wilsonbekwaamheid.

Het verzoek tot onderbewind stelling wordt ingediend door uw naaste verwanten, meestal zijn dit uw echtgenoot/partner of uw kinderen. Ook het openbaar ministerie kan om een bewind verzoeken. Dit biedt uitkomst indien iemand geen naaste verwanten of levensgezel heeft.

Als bewindvoerder wordt door de rechter bij voorkeur de echtgenoot /partner, of kinderen of broers/zusters benoemd.

De bewindvoerder heeft tot taak om de onder bewind gestelde te vertegenwoordigen.

Voor bepaalde handelingen heeft de bewindvoerder medewerking nodig van de persoon die onder bewind gesteld is. Indien die persoon vanwege zijn geestelijke toestand dit niet kan, omdat hij zijn wil niet meer kan bepalen, wordt de medewerking vervangen door een toestemming van de kantonrechter.

Deze handelingen betreffen bijvoorbeeld de aan en verkoop van een woning maar ook het doen van schenkingen.

Bij gehuwden kan het niet praktisch zijn, als door dementie van een van de partners, het gehele gemeenschappelijke vermogen onder bewind wordt gesteld. Een volmacht, afgegeven in de vorm van een levenstestament, kan dan uitkomst bieden. Deze moet dan wel als gezegd getekend zijn op het moment dat u nog wilsbekwaam bent. Indien u niet meer wilsbekwaam bent kunt u geen akte tekenen, dus ook geen levenstestament.

Omdat de kantonrechter bij het geven van toestemming het belang van de onder bewind gestelde voorop stelt, is de kantonrechter erg terughoudend bij het geven van toestemming voor het doen van schenkingen uit het vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld.

Indien in het kader van besparing van erfbelasting en estate-planning schenkingen tijdens leven toch gewenst zijn, kan een levenstestament uitkomst bieden, indien de schenker niet meer in staat is om zelf te schenken. U kunt daarin expliciet aangeven dat u de schenkingen, zoals u die jaarlijks doet, ook bij wilsonbekwaamheid wilt doorzetten

 

Het intrekken van de volmacht

Een volmacht eindigt door overlijden. De volmacht eindigt eerder door tijdsverloop, als de volmacht voor een bepaalde periode is verleend. Ook als de voorwaarde waaronder de volmacht moet vervallen in werking treedt, eindigt de volmacht. Een andere mogelijkheid is, dat u de volmacht herroept. Wilt u uw notariële volmacht herroepen of intrekken, dan dient u dit ons duidelijk kenbaar te maken.

Het herroepen of intrekken van de volmacht dient namelijk op de originele volmacht door ons te worden aangetekend, voorzover het levenstestament niet geregistreerd is. Indien het levenstestament is ingeschreven in het Centraal Levenstestamentenregister, dient de herroeping te gebeuren bij notariële akte. In het Centraal Levenstestamentenregister wordt dan aangegeven dat u de volmacht heeft ingetrokken.

Indien iemand onbevoegd gebruik wil maken van de volmacht die is ingetrokken, kan de andere partij met wie wordt gehandeld, bij ons kantoor informeren of de volmacht nog geldig is en nog niet is ingetrokken.

Vanzelfsprekend is het ook van belang dat u aan degene aan wie u de volmacht heeft gegeven duidelijk kenbaar maakt dat u de volmacht intrekt. Het risico bestaat dat er anders van de volmacht onterecht gebruik wordt gemaakt, met alle vervelende gevolgen van dien.

U zult voorts begrijpen dat het niet meer mogelijk is een volmacht in te trekken, indien u niet meer wilsbekwaam bent. Met andere woorden, indien u niet meer uw wil kunt bepalen. 

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan