Schenken

Schenken

 

De redenen voor het doen van schenkingen kunnen voor ieder verschillend zijn, meestal zijn ze echter van fiscale aard of ingegeven door de gewijzigde zorgwetgeving.

 

Door de wijziging in de zorgwetgeving bent u bij opname in een verzorgingsinstelling onder omstandigheden een eigen bijdrage verschuldigd. De zorgwetgeving kent twee soorten eigen bijdragen, de lage eigen bijdrage en de hoge eigen bijdrage.

De regeling is erg complex.

De lage eigen bijdrage is verschuldigd indien u:

  • Voor het eerst in een zorginstelling verblijft, de eerste 6 maanden na opname in een zorginstelling betaalt u de lage eigen bijdrage, daarna betaalt u in beginsel de hoge eigen bijdrage
  • Indien u in een zorginstelling verblijft en uw partner elders woont, betaalt u ook na 6 maanden niet de hoge maar de lage eigen bijdrage
  • Indien u kosten heeft met betrekking tot de verzorging en opvoeding van uw kinderen betaalt u steeds de lage eigen bijdrage.

In alle andere gevallen betaalt u de hoge eigen bijdrage.

De hoogte van de hoge bijdrage is afhankelijk van allerlei factoren. Wel is er in de wet aan de hoge eigen bijdrage een maximum gekoppeld.

Uitgangspunt bij het bepalen van de eigen bijdrage is het inkomen volgens de belastingaangifte van 2 jaar terug. Daarbij speelt het inkomen een rol maar ook het box 3 vermogen.

De eigen woning – box 1 vermogen – telt niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage voor de zorg.

Door het doen van schenkingen kan het eigen vermogen in box 3 verkleind worden. Dit heeft invloed op een eventueel te betalen eigen bijdrage indien er een beroep wordt gedaan op zorg.

Door de wijziging in de zorgwetgeving bent u bij opname in een verzorgingsinstelling onder omstandigheden een eigen bijdrage verschuldigd. De zorgwetgeving kent twee soorten eigen bijdragen, de lage eigen bijdrage en de hoge eigen bijdrage.

De regeling is erg complex. De lage eigen bijdrage is verschuldigd indien u:

  • Voor het eerst in een zorginstelling verblijft, de eerste 6 maanden na opname in een zorginstelling betaalt u de lage eigen bijdrage, daarna betaalt u in beginsel de hoge eigen bijdrage
  • Indien u in een zorginstelling verblijft en uw partner elders woont, betaalt u ook na 6 maanden niet de hoge maar de lage eigen bijdrage
  • Indien u kosten heeft met betrekking tot de verzorging en opvoeding van uw kinderen betaalt u steeds de lage eigen bijdrage.

In alle andere gevallen betaalt u de hoge eigen bijdrage.

De hoogte van de hoge bijdrage is afhankelijk van allerlei factoren. Wel is er in de wet aan de hoge eigen bijdrage een maximum gekoppeld.

Uitgangspunt bij het bepalen van de eigen bijdrage is het inkomen volgens de belastingaangifte van 2 jaar terug. Daarbij speelt het inkomen een rol maar ook het box 3 vermogen.

De eigen woning – box 1 vermogen – telt niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage voor de zorg.

Door het doen van schenkingen kan het eigen vermogen in box 3 verkleind worden. Dit heeft invloed op een eventueel te betalen eigen bijdrage indien er een beroep wordt gedaan op zorg. Groot & Van Kempen kan u hierover meer informatie geven.

Kijk voor de actuele vrijstellingen op de website https://www.notaris.nl/schenken-erven-en-nalaten.

 

Schenking in contanten

Indien u voldoende op uw spaarrekening heeft staan kunt u deze schenkingen uitvoeren door geld over te boeken naar de rekening van uw kinderen. Denk daarbij wel aan de uitsluitingsclausule of privé clausule. Hiermee bereikt u dat het geschonken bedrag aan uw kind toekomt en niet mede aan diens partner bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen. Eventueel kunt u ook geld overmaken naar de rekening van uw kleinkinderen. Ook kunt u aan uw kinderen jaarlijks het vrijgestelde bedrag schenken. Een kind tussen de 18 en 40 mag eenmalig een hoger bedrag van zijn ouders ontvangen.

Kijk voor de actuele vrijstellingen op de website https://www.notaris.nl/schenken-erven-en-nalaten.

 

Schenken op papier

Indien u het geld niet voorhanden heeft op een spaarrekening kunt u via een zogenaamde schenking met schuldigerkenning toch bereiken dat u vermogen overhevelt naar uw kinderen.

U schenkt dan een bedrag aan de kinderen, welk bedrag de kinderen vervolgens weer aan u teruglenen.

Omdat de kinderen het geld aan u teruglenen, moeten er wel zakelijke afspraken over de geldlening worden gemaakt, wil de geldlening werkelijk als een geldlening worden aangemerkt.

Belangrijk is daarbij dat afspraken worden gemaakt over wanneer het bedrag kan worden opgeëist.

In het kader van de ABWZ en Wmo is het belangrijk dat de geldlening kan worden opgeëist als moet worden ingeteerd op het vermogen. Juister geformuleerd als u daardoor een lagere eigen bijdrage betaald.

 

Rente bij schenken op papier en AWBZ

Bij een zakelijke geldlening is het ook belangrijk afspraken te maken over een zakelijke rente.

Voor de AWBZ zijn renteafspraken niet vereist. Het is dus mogelijk dat de schenking op papier zonder rente geschiedt. Belangrijk om te weten is wel dat de schenking door schuldigerkenning dan niet werkt voor de Successiewet. Met andere woorden er is geen sprake van een schuld bij overlijden die als aftrekpost kan dienen voor de berekening van de erfbelasting.

 

Herroepelijke schenking

Het is mogelijk om een schenking herroepelijk te maken. Dit betekent dat bij financiële rampspoed bij het kind de schenking teruggedraaid wordt en het geschonken bedrag weer in uw vermogen beland. Let wel u wordt dan weer rijker, wat in het kader van de AWBZ mogelijk niet gewenst is.

 

Vormen van schenkingen

Voorbeelden schenking

  • Overboeking via de bankrekening tussen ouder en kind is een schenking. Door op de girale overschrijving te bepalen dat het een schenking met zogenaamde uitsluitingsclausule betreft, valt de schenking niet in een gemeenschap van goederen waarin het kind is gehuwd. Bij echtscheiding hoeft de schenking dan niet te worden gedeeld met de ex partner;
  • Een kwijtschelding op een geldlening is een schenking. Ook hier is het belangrijk de kwijtschelding schriftelijk vast te leggen en er een privé clausule of uitsluitingsclausule aan te koppelen;
  • Een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. Deze constructie heeft zin, indien u niet beschikt over voldoende contanten om te schenken maar toch vermogen wilt overhevelen naar uw kinderen. Voorwaarde voor een geldige schenking is wel dat de schenking door middel van schuldigerkenning uit vrijgevigheid geschiedt bij notariële akte. In de akte verklaart u een schenking te doen van het vrijgestelde bedrag, welk bedrag uw kind vervolgens onder zakelijke condities aan u terug leent. Zakelijke condities betekent een zakelijke rente. In de schenkingsakte is bepaald dat de lening in ieder geval opeisbaar is bij overlijden. De afgesproken zakelijke rente dient wel jaarlijks te worden voldaan. Het is belangrijk u goed te laten informeren over wat een zakelijke rente is op het moment dat u schenkt. De belastingdienst hanteert als zakelijke rente een enkelvoudige rente van 6%.
  • Overdracht van de woning onder voorbehoud van een huurrecht. Een gedeelte van te betalen koopprijs kan eventueel nog worden kwijtgescholden. De huurprijs die de ouders vervolgens gaan betalen dient wel reëel te zijn. De toekomstige waardestijging van de woning wordt in deze constructie bij het einde van het huurrecht (doorgaans het overlijden van beide ouders) onbelast ontvangen door de kinderen. Betaalt u geen of een te lage huur dan wordt de woning bij overlijden van de ouders toch bij de kinderen belast op grond van de zogenaamde fictiebepalingen in de Successiewet.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan