Voordelen van de stichting

Voordelen van de stichting

 

  • Een stichting kan door één persoon worden opgericht

  • Een stichting kent geen minimale kapitaaleis, de kosten blijven daardoor relatief laag

  • Een stichting kent geen leden of aandeelhouders, de invloed van buitenaf blijft daardoor beperkt

  • Een stichting is een aparte rechtsvorm, het vermogen van de stichting vormt een afgescheiden vermogen. Het privé vermogen van de bestuurders/beleidsbepalers van de stichting blijft buiten schot (behoudens wanbeleid)

 

 

    

Vereisten

Een stichting dient te worden opgericht bij notariële akte.

Dit is een wettelijk vereiste.

Deze notariële akte kan eventueel ook een testament zijn. In dat laatste geval ontstaat de stichting pas als het testament in werking treedt, met andere woorden na het overlijden van degene die het testament heeft gemaakt.

De oprichtingsakte van de stichting dient de statuten van de stichting te bevatten. In deze statuten wordt ondermeer opgenomen de naam, het doel en de vestigingsplaats van de stichting. Tevens wordt in de statuten vaak vermeld op welke wijze de stichting haar doel probeert te bereiken en met welke middelen. Ook de wijze waarop het bestuur wordt benoemd en ontslagen en de wijze waarop het liquidatiesaldo na ontbinding van de stichting zal worden besteed wordt in de statuten vermeld.

Het woord "stichting" dient onderdeel uit te maken van de naam van de stichting. Op deze wijze is het voor ieder duidelijk dat de rechtspersoon een stichting is, met de specifieke kenmerken die aan een stichting verbonden zijn.

Het doel van de stichting mag niet zijn, het doen van uitkeringen aan oprichters of bestuurders of andere personen die deel uitmaken van de stichting, tenzij deze uitkeringen een sociale of ideële strekking hebben. De wetgever beoogt hiermee te voorkomen dat onder de mantel van een stichting geld wordt ingezameld dat vervolgens zelf geïnd wordt. Een stichting die in strijd met dit verbod handelt, kan dan ook door de rechter worden ontbonden.

Een stichting moet tezamen met haar bestuurders worden ingeschreven in het handelsregister.

Wijziging van een stichting dient wederom te gebeuren bij notariële akte. Ook deze wijziging moet weer in het handelsregister worden gepubliceerd.

    

    

Organen van de stichting

De stichting kent een bestuur. De bestuurders kunnen in loondienst zijn van de stichting. Dit komt niet vaak voor. Een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan geen bestuurders in loondienst hebben. Omdat de stichting een aparte rechtspersoon is, zijn de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk. Dit is anders bij wanbeleid, of als de stichting niet bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

Een bestuurder die in loondienst is, valt niet onder de werknemersverzekeringen. Een stichting kan ook andere organen hebben, zoals bijvoorbeeld een Raad van Toezicht. Meestal heeft de Raad van Toezicht een controlerende rol en een adviserende rol ten opzichte van het bestuur.

 

Huishoudelijk reglement

Een stichting kan ter aanvulling op haar statuten een huishoudelijk reglement hebben.

Een huishoudelijk reglement mag vanzelfsprekend niet in strijd zijn met de wet of de statuten. Indien dit onverhoopt toch het geval is, gaan de statuten van de stichting voor het huishoudelijk reglement. Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat het makkelijker te wijzigen is. U hoeft daarvoor niet naar de notaris.

    

    

Criteria voor het aanvragen van subsidie

Een stichtingsvorm wordt vaak vereist voor het aanvragen van subsidie.

Criteria voor het aanvragen van subsidies zijn erg divers.

Het is dus belangrijk vooraf goed te informeren bij de betreffende instantie die de subsidie verstrekt, naar de criteria waar de betreffende stichting aan moet voldoen wil zij in aanmerking komen voor subsidie.
In algemene zin kunnen er wel enkele algemene richtlijnen worden gegeven.

  • het bestuur van de stichting dient uit minimaal drie personen te bestaan (de zogenaamde scheiding der machten) te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester, als aanvullend vereiste wordt vaak nog gesteld dat de bestuurders van de stichting niet in nauwe familierelatie met elkaar mogen staan

  • de personen die deel uitmaken van de stichting dienen geen beloning te krijgen voor hun werkzaamheden, maar slechts een onkostenvergoeding

  • bij ontbinding van de stichting dient een liquidatiesaldo (het saldo dat overblijft na het opheffen van de stichting) zoveel mogelijk te worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2014 worden de reges voor de ANBI-status verscherpt. De bedoeling is dat de ANBI-status voor het publiek meer transparant te controleren is. Daarom zullen er meer gegevens van de instelling met ANBI-status moeten worden gepubliceerd. Dit publiceren moet gebeuren via de website van de ANBI-instelling. Zo moeten gegevens als Kamer van Koophandel-nummer, contactgegevens, de samenstelling van het bestuur, een beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een balans met toelichting op de site van de ANBI-instelling worden vermeld.

 

Via de site van de Belastingdienst kunt u controleren of een instelling ANBI-status heeft. Zo weet u of de instelling waar u geld aan geeft ook aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet.

    

    

Stichting derdengelden

Een bijzondere vorm van een stichting is een stichting derdengelden. Derdengelden zijn bedragen die door een organisatie voor die derden worden beheerd en bewaakt. Met name notarissen en advocaten hebben vaak gelden van derden onder zich. Bij advocaten is het gebruik van een stichting derdengelden verplicht. Notarissen maken daarvoor gebruik van een kwaliteitsrekening. De bedoeling is in beide gevallen hetzelfde.

Bij faillissement blijft de derdengeldenrekening die bij de stichting is ondergebracht of de kwaliteitsrekening buiten het faillissement. De gelden mogen niet voor andere doelen worden gebruikt.

    

    

De stichting en de Belastingdienst

Vennootschapsbelasting

Indien de stichting een onderneming drijft, betaalt de stichting vennootschapsbelasting. Voor de vennootschapsbelasting is de onderneming een organisatie waarin met behulp van kapitaal en arbeid winst wordt gemaakt door deel te nemen aan het economisch verkeer. Belangrijk is dat het primaire doel is het maken van winst. De vennootschapsbelasting hanteert een tarief van 20% over de eerste € 200.000,00. Daarboven is een tarief van 25% verschuldigd.

Omzetbelasting/BTW

Als de stichting een onderneming drijft, kan zij ook te maken hebben met BTW. Het hebben van een onderneming voor de vennootschapsbelasting betekent niet automatisch dat u ook met omzetbelasting te maken krijgt. Of u BTW moet afdragen of betalen hangt af van uw persoonlijk situatie.

Schenkbelasting/erfbelasting

Een stichting met ANBI-status behoeft geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen, indien zij een voordeel krijgt uit een erfenis of schenking. Om als ANBI-instelling in aanmerking te komen moet u aan specifieke voorwaarden voldoen. Op de site van de Belastingdienst kunt u hierover nader informatie krijgen. Ook Groot & Van Kempen kan u hierbij van dienst zijn.

 

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan