Rol van de notaris bij een huis kopen

Rol van de notaris

 

Een notaris is een gespecialiseerde jurist op het gebied van onroerend goed of in juridische vaktaal: registergoed. Het begrip onroerend goed is eigenlijk een verouderde term. Omdat deze term in het spraakgebruik veelvuldig wordt gehanteerd wordt deze term hierna ook gebruikt. 
De notaris kan als gespecialiseerd jurist u begeleiden bij het opstellen van de koopakte en de voorbereidende fase daarin. Bovendien is zijn tussenkomst wettelijk verplicht gesteld bij de leveringsakte en de hypotheekakte. Daarnaast bestaat de rol van de notaris in het verzorgen van de inschrijving van de leveringsakte en de hypotheekakte bij het kadaster. Concreet betekent dit dat als u dan toch wilt doe-het-zelven, het raadzaam is vooraf te rade te gaan bij een specialist op het gebied van het kopen en verkopen van een huis, te weten de notaris. Ons kantoor kan u daarbij helpen. 

 

Voordelen inschakelen notaris bij opstellen koopakte 

Wat voor velen niet zo bekend is, is dat de notaris ook gespecialiseerd is in het opstellen van koopakten. Dit kan met name voor de doe-het-zelvers onder u uitkomst bieden. 
Het is mogelijk, indien u van plan bent om zelf uw huis te verkopen, vooraf informatie in te winnen bij ons kantoor over het onderhandelingsproces en andere aspecten waar u op moet letten. 
Daarbij gaat het niet zo zeer om de vaststelling van de koopprijs, hoewel een taxatierapport wenselijk is zodat u reële verwachtingen heeft over de verkoopopbrengst van uw huis. 
Meer gaat het om beperkingen die te maken hebben met uw huis, zoals bestemmingsplan, erfdienstbaarheden, monumentenbepalingen, beschermd stads- of dorpsgezicht, asbestclausules, milieubepalingen, sleutelverklaringen, overgang van risico, enzovoort en het al dan niet opnemen van een ontbindende voorwaarde. 
Met andere woorden als u beter weet waar u op moet letten, zal het onderhandelingsproces makkelijker verlopen en wordt u beter behoedt voor teleurstellingen achteraf. 
Tineke Groot Notaris kan u daarbij behulpzaam zijn. Met hun team van ervaren medewerkers kunnen zij u de weg wijzen bij de aan- en verkoop van uw woning. 

 

Nadelen doe-het-zelven 

Indien de notaris pas in een laat stadium wordt ingeschakeld en er bij het doe-het-zelven wat mis is gegaan, is dit soms niet of nauwelijks te herstellen. 
Er is immers een overeenkomst tot stand gekomen die alleen met wederzijds goedvinden kan worden gewijzigd of ongedaan kan worden gemaakt. Het is mogelijk dat de koper of verkoper slechts tegen een vergoeding bereid is daaraan medewerking te geven. 
Indien het niet mogelijk is tot overeenstemming te komen, zal de koop ongedaan gemaakt kunnen worden door de overeengekomen boete te accepteren. Meestal is deze boete 10% van de overeengekomen koopprijs. Deze boete is opeisbaar als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt uit hoofde van de koopovereenkomst, terwijl dit niet nakomen aan hem te wijten is. Naast de boete kan aanvullende schadevergoeding een rol spelen. Deze aanvullende schadevergoeding wordt uiteindelijk vastgesteld door de rechter, als daar tussen partijen onenigheid over is. De koop is immers al gesloten. 

 

Voorbeelden 
 

Koper 

Een eerste voorbeeld betreft het verzuimen een ontbindende voorwaarde op te nemen voor financiering. Als de bank niet bereid is u de benodigde financiering te verstrekken heeft u als koper een probleem. De koop is definitief als er geen voorbehoud van financiering is gemaakt. De verkoper die de koop in stand wil houden, zal nakoming eisen van de koper. Omdat de koper niet na kan komen, zal de verkoper een beroep doen op het boetebeding zoals in de koopakte opgenomen. Het niet nakomen van de koopovereenkomst wordt afgedekt met een boete van meestal 10%. Daarnaast bestaat het recht verdere schadevergoeding te vorderen. De koper kan zonder ontbindende voorwaarde door de verkoper in gebreke worden gesteld als hij zijn financiering niet rond krijgt. De verkoper kan daarbij gebruik maken van zijn recht tot het opeisen van boete en eventuele andere schade. Biijvoorbeeld rentederving en extra makelaarskosten, omdat het huis opnieuw in de verkoop moet worden genomen. 

 

Bouwkundige beperkingen/beperkingen in gebruik: 

Een ander veel voorkomende ontbindende voorwaarde is dat de koper zich het recht voorbehoudt de koop te ontbinden als uit een deskundig bouwtechnisch rapport blijkt dat er zodanige voorzieningen noodzakelijk zijn dat deze een bepaald bedrag overschrijden. Ontbindende voorwaarden zijn ook mogelijk met betrekking tot het voorgenomen gebruik van de koper, bijvoorbeeld het begaanbaar maken van de zolderruimte, het uitbouwen van de woning, voor extra ruimte op de benedenverdieping. 
Het is daarom belangrijk in de koopakte goed vast te leggen wat de verwachtingen van de koper zijn ten aanzien van het voorgenomen gebruik van de woning en eventueel bouwkundige beperkingen, die aan de woning kleven en verholpen dienen te worden. 

 

Verkoper: 

Een voorbeeld van de zijde van de verkoper: de koop van het nieuwe huis dat verkoper voor ogen had, gaat, om wat voor reden dan ook, niet door. Indien de verkoper dit voorbehoud in de koopakte niet heeft gemaakt, staat de verkoper concreet gezegd binnen afzienbare termijn op straat. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de koper besluit om de koop te ontbinden, waarbij hij gebruik maakt van zijn recht tot het opeisen van de boete en eventuele extra schadevergoeding. 

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan