Naar de notaris

Naar de notaris

 

Voor het tekenen van de akten van levering en hypotheek maakt ons kantoor met u een afspraak in overleg met uw adviseurs, de makelaar en uw hypotheekadviseur. Vaak zijn deze adviseurs ook bij het tekenen van de akten aanwezig. 

 

De inspectie vooraf 

Het is belangrijk om het huis voor het tekenen van de akte nog te bezichtigen. Dit bezichtigen gebeurt meestal op dezelfde dag als het tekenen, of als het tekenen op een vroeg tijdstip plaatsvindt, de dag ervoor. Het is gebruikelijk dat de makelaar van de verkoper, en als de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, de makelaar van de koper bij die inspectie aanwezig zijn. 
Bij deze inspectie is het belangrijk dat de koper controleert of alles in orde is, of er geen gebreken zijn, die bij de eerste bezichtiging van de woning nog niet aanwezig waren en of de woning leeg is en ontruimd. Indien afgesproken wordt dat er inboedel achterblijft, is het van belang te controleren of deze ook daadwerkelijk nog aanwezig is. In de leveringsakte is bepaald dat de woning wordt aanvaard in de staat waarin die zich bij het sluiten van de koopovereenkomst bevond. Door het tekenen van de leveringsakte wordt ook akkoord gegeven voor de eindinspectie. 

 

De geldstromen 

Ons kantoor zorgt er voor dat de gelden van de koper, voorzover afkomstig uit zijn hypotheek, op tijd worden opgevraagd. Deze gelden dienen op de derdengeldrekening van ons kantoor beschikbaar te zijn bij het passeren van de akte van levering en hypotheek. De gelden die afkomstig zijn uit eigen middelen, dienen door de koper zelf te worden gestort op onze derdengeldrekening. Ook dit bedrag dient op de derdengeldrekening van ons kantoor beschikbaar zijn, op het moment dat het tekenen van de akte gaat plaatsvinden. Is dit niet het geval dan moet het tekenen van de akte uitgesteld worden. 
Indien er meerdere kopers zijn en zij een bedrag moeten bijbetalen, moet dit bedrag:
-    óf betaald worden van een gezamenlijke rekening;
-    óf betaald worden van rekeningen op naam van de partijen afzonderlijk, in verhouding tot ieders aan te koper eigendom in de woning; 
-    óf betaald worden van een rekening van één van partijen, waarbij een geldleningsovereenkomst wordt gesloten met de andere partij(en).
Het voorgaande geldt ook voor de verkoper, indien hij nog een bedrag dient bij te betalen, zodat de bank akkoord kan geven voor het wegboeken van de bestaande hypotheken. De woning moet immers vrij van hypotheken en beslagen worden geleverd. Ook dit bedrag moet door verkoper zelf worden voldaan. Indien dit door een ander wordt voldaan dienen wij te beschikken over een geldleningsovereenkomst. 

 

De leveringsakte 

Het is gebruikelijk de leveringsakte eerst te tekenen en daarna de hypotheekakte. 
Voordat de notariële akte van levering getekend wordt, wordt nog kort en duidelijk alles uitgelegd, er is nog voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen, ook worden de personalia van alle partijen nogmaals gecontroleerd. De facturen worden doorgesproken en indien nodig uitgelegd. Zijn er vragen over de facturen dan wordt daarbij de privacy van alle partijen gewaarborgd. 
Als alles duidelijk is en klopt, wordt de akte getekend door de verkoper en koper en wordt dit door de notaris eveneens bezegeld met zijn handtekening. Tevens wordt in de akte het tijdstip van het tekenen vermeld. 
Daarna kan de sleutel worden overhandigd. 

 

Het tijdstip in de akte

Het belang van het vermelden van het tijdstip in de akte heeft te maken met de verplichting van de verkoper dat het huis vrij van hypotheken en beslagen dient te worden geleverd. 
In theorie is het mogelijk dat tijdens het tekenen van de akte van levering op de woning beslag wordt gelegd door een derde. Afhankelijk van het tijdstip dat de akte van levering staat vermeld en het tijdstip van de beslaglegging, kan worden bepaald of de beslaglegging geldig is. Indien de akte van levering een eerder tijdstip vermeld, gaat deze voor op de beslaglegging. Vermeldt de beslaglegging een eerder tijdstip, dan gaat de beslaglegging voor. 

 

Inschrijving bij het kadaster van de akten 

De eigendom van het registergoed (de woning) gaat pas over als de leveringsakte ook daadwerkelijk bij het kadaster is ingeschreven. Ook de hypotheek is pas daadwerkelijk een feit als de hypotheekakte bij het kadaster is ingeschreven. Ook daar zorgen wij voor. Het aanleveren van stukken bij het kadaster gebeurt digitaal. Voor het inschrijven van leveringen en hypotheken hanteert het kadaster verschillende registers. 

 

Het uitboeken van de gelden 

Het uitboeken van de gelden is afhankelijk van het tijdstip waarop de akten van levering en hypotheek bij het kadaster zijn ingeschreven. 
Als de notaris de ontvangstbevestiging van het kadaster heeft ontvangen, kunnen de volgende werkdag de uitbetalingen plaatsvinden. Daarvoor dient de akte dan wel de vorige dag voor 15.00 uur bij het kadaster ontvangen te zijn. Voor een weekend en feestdagen geldt een andere regeling. Het kan verstandig zijn hierover tijdig informatie in te winnen op ons kantoor. Dit speelt met name bij Kerst, Hemelvaart, Pasen en Pinksteren. 
Voordat tot het uitboeken van de gelden wordt overgegaan, controleren wij nogmaals de eigendomssituatie van het pand en de hypothecaire situatie. Ook controleren wij nogmaals partijen op faillissement en curatele. Indien alles klopt, wordt het geld overgeboekt naar de diverse belanghebbenden.
Het is voor ons kantoor alleen mogelijk gelden uit te boeken naar direct bij de akten betrokkenen, met andere woorden: partijen bij de akte. 
Deze regelgeving is ingegeven ter bestrijding van criminaliteit en fraudepraktijken. Concreet betekent dat de notaris slechts geld uit kan boeken naar de eigen rekening van de koper en de verkoper. 

 

De belangrijkste uitzonderingen zijn: 

Geld mag worden overgeboekt naar de bank ter aflossing van de hypotheek, naar de makelaar voor de makelaarscourtage, naar de vereniging van eigenaren voor de bijdrage in servicekosten. Ook mogen taxatiekosten van de woning en aflossing van persoonlijke leningen en persoonlijke kredieten en overbruggingskredieten, voor zover dit door de financierende bank als voorwaarde wordt gesteld, worden uitbetaald via ons kantoor. 
De notaris mag bijvoorbeeld geen gelden overmaken voor de aankoop van de keuken of naar de aannemer in verband met de verbouwing. 

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan