Het ontwerp van de akte en de factuur

Het ontwerp van de akte en de factuur

 

Nadat alle vereiste checks zijn uitgevoerd, waarbij een aantal belangrijke hiervoor zijn omschreven, wordt de ontwerpakte opgemaakt en aan u en uw financiële adviseur/bank toegezonden ter beoordeling.

 

Factuur

Als alle financiële gegevens bekend zijn, wordt bij verzending van de ontwerp hypotheekakte tevens de ontwerpfactuur meegezonden.

Helaas is het soms pas in een vrij laat stadium mogelijk u kennis te laten nemen van de bijbehorende factuur, omdat er nog een aantal gegevens ontbreken, bijvoorbeeld gegevens van de bank in het kader van aflossing van oude hypotheken of gegevens in het kader van aflossen van kredieten..

De factuur bij het vestigen van een hypotheek bevat de volgende onderdelen.

Kosten notaris, inclusief kadasterkosten om de hypotheekakte bij het kadaster verwerkt te krijgen en de kosten van onze recherches bij het kadaster.

Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft, bevat de factuur tevens de notariskosten, om de oude hypotheek bij het kadaster weg te boeken.

Ook het bedrag dat de bank als geldlening verstrekt wordt vermeld op de factuur met de inhoudingen van de bank.

Als de bank als voorwaarde stelt dat er doorlopende kredieten moeten worden ingelost, voor zij een hypotheek verstrekt, zijn deze bedragen eveneens op de factuur vermeld.

Ook het bedrag dat bij oversluiting van een hypotheek, aan de bank moet worden overgemaakt, om haar oude hypotheekrecht prijs te geven (de aflosnota), staat vermeld op de factuur, met de dagrente.

Dient er onder de streep nog een bedrag te worden bijbetaald, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Belangrijk om te weten is dat dit bedrag tijdig, dat wil zeggen: voor het tekenen van de hypotheekakte, op de rekening van de notaris dient te staan.

 

Geldstromen via de Notaris

De geldstromen bij onroerend goed transacties, dus ook bij het vestigen van een hypotheek, lopen via de notaris.

Omdat wij als deskundigen checken of alles klopt, kunnen u en uw bank er zeker van zijn dat er een geldige hypotheek wordt gevestigd.

Bij oversluiting van een hypotheek betekent dit dat de oude hypotheek pas wordt afgelost als zeker is dat er, tussen het moment van het verstrekken van de opdracht voor het vestigen van een nieuwe hypotheek en het tekenen van de nieuwe hypotheekakte, geen andere nieuwe hypotheken of beslagen op de woning zijn gevestigd.

Ook de gelden die aan u worden overgemaakt, worden pas uitgeboekt als zeker is dat er in de tussenliggende fase geen andere nieuwe hypotheken/beslagen zijn gevestigd.

 

Samenvatting

De gebruikelijke werkzaamheden van de notaris bestaan bij vestiging van een hypotheek uit:

Persoonlijke checks

Controle van personalia van de eigenaar, de huwelijkse staat, faillissement, schuldsanering en beschikkingsbevoegdheid, aan de hand van identiteitsbewijzen, BRP en de benodigde registers, waaronder het faillissementsregister en het curateleregister.

Checks ten aanzien van het pand

Controle van aan de hand van de eigendomsakte, hoe is de woning in eigendom verkregen. Mocht dit aanleiding geven tot nader onderzoek, dan behoort dit onderzoek eveneens tot onze werkzaamheden

Kadaster

Controle bij het kadaster op eventuele hypotheken en beslagen, de zogenaamde eerste controle bij het aanleggen van het dossier, de tweede controle kort voor het tekenen van de akte en de derde controle kort daarna voor het uitboeken van de gelden

Het opmaken van de akte van hypotheek met bijbehorende facturen

Het uitleggen van de hypotheekakte voor het tekenen en het inschrijven van de akte bij het kadaster na ondertekening.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan