/ Huwelijk formaliteiten

Formaliteiten voorafgaande aan huwelijk

Voordat tot het sluiten van een huwelijk kan worden overgegaan dienen een aantal formaliteiten in acht te worden genomen:

Als men wil trouwen dient men daarvan aangifte te doen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand onder overlegging van een aantal bescheiden, waaronder de geboorteakte, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, de gegevens van de getuigen en eventueel een bewijs van de Vreemdelingendienst.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de akte van huwelijksaangifte op.

Daarna treden twee termijnen in werking:

Een termijn van 14 dagen, voordat men mag gaan trouwen;

Een termijn van een jaar, waarbinnen men moet trouwen.

Van deze termijnen kan onder omstandigheden worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een terminale ziekte.

Huwelijkssluiting - het ja-woord

De sluiting van het huwelijk is aan formaliteiten verbonden. De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in aanwezigheid van de getuigen verklaren dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten en dat zij alle rechten en plichten die de wet daaraan verbindt, zullen naleven.

Dit ja-woord wordt vastgelegd in de huwelijksakte.

Het ja-woord ligt dus wettelijk vast. Dit is anders bij het geregistreerd partnerschap. Het ja-woord dat geregistreerde partners elkaar geven is niet aan enige vorm gebonden.

Rechten en plichten van echtgenoten

De wet bevat een aantal rechten en plichten van echtgenoten ten opzichte van elkaar. Deze rechten en plichten zijn aan elk huwelijk gebonden, ongeacht of echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd of huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt.

Deze rechten en verplichtingen hebben met name betrekking op verzorging van elkaar en de tot het gezin behorende kinderen.

Ook bevat de wet een aantal rechten en plichten van echtgenoten die belangrijk zijn voor derden.

Deze hebben betrekking op:

1. de aansprakelijkheid voor de huishoudelijke schulden.

Voor schulden die gerekend kunnen worden tot de huishouding zijn de beide echtgenoten steeds hoofdelijk aansprakelijk. Het is niet mogelijk daar in huwelijkse voorwaarden andere afspraken over te maken.

2. het vragen van toestemming voor bepaalde handelingen:

De toestemming

Echtgenoten hebben toestemming nodig van elkaar voor een aantal rechtshandelingen.

Deze toestemming is geregeld in artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

De toestemming is altijd vereist, ongeacht of echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, of onder huwelijkse voorwaarden.

Geen toestemming is meer vereist als de echtgenoten gescheiden zijn van tafel en bed.

Indien echtgenoten een echtscheiding in gang hebben gezet welke nog niet is uitgesproken, is nog steeds toestemming vereist.

De transacties waarbij de wetgever toestemming van de beide echtgenoten verplicht heeft gesteld, zijn globaal de volgende:

1. Overeenkomsten die betrekking hebben op de gemeenschappelijk bewoonde woning (de echtelijke woning), of de gemeenschappelijke inboedel. Te denken valt daarbij aan de verkoop van de gemeenschappelijke woning of het vestigen van een hypotheek op die woning;

2. het doen van grotere schenkingen;

3. overeenkomsten die niet tot de normale bedrijfsuitoefening behoren;

4. koop op afbetaling.

De toestemming is vormvrij.

Indien het betreft een transactie waarvoor een notariële akte vereist is, zal de toestemming altijd in de akte worden vermeld, en schriftelijk dienen te geschieden.

Indien er geen toestemming gegeven is, kan de transactie door de echtgenoot die toestemming had moeten geven, worden teruggedraaid. Met andere woorden: de echtgenoot kan verzoeken de rechtshandeling te vernietigen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap