/ Kosten hypotheekakte

Kosten Hypotheekakte

Nadat alle vereiste checks zijn uitgevoerd, waarbij een aantal belangrijke hiervoor zijn omschreven, wordt de ontwerpakte opgemaakt en aan u en uw financiële adviseur/bank toegezonden ter beoordeling.

Factuur

Als alle financiële gegevens bekend zijn, wordt bij verzending van de ontwerp hypotheekakte tevens de ontwerpfactuur meegezonden.

Helaas is het soms pas in een vrij laat stadium mogelijk u kennis te laten nemen van de bijbehorende factuur, omdat er nog een aantal gegevens ontbreken, bijvoorbeeld gegevens van de bank in het kader van aflossing van oude hypotheken of gegevens in het kader van aflossen van kredieten..

De factuur bij het vestigen van een hypotheek bevat de volgende onderdelen.

Kosten notaris, inclusief kadasterkosten om de hypotheekakte bij het kadaster verwerkt te krijgen en de kosten van onze recherches bij het kadaster.

Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft, bevat de factuur tevens de notariskosten, om de oude hypotheek bij het kadaster weg te boeken.

Ook het bedrag dat de bank als geldlening verstrekt wordt vermeld op de factuur met de inhoudingen van de bank.

Als de bank als voorwaarde stelt dat er doorlopende kredieten moeten worden ingelost, voor zij een hypotheek verstrekt, zijn deze bedragen eveneens op de factuur vermeld.

Ook het bedrag dat bij oversluiting van een hypotheek, aan de bank moet worden overgemaakt, om haar oude hypotheekrecht prijs te geven, staat vermeld op de factuur, met de dagrente.

Dient er onder de streep nog een bedrag te worden bijbetaald, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Belangrijk om te weten is dat dit bedrag tijdig dat wil zeggen voor het tekenen van de hypotheekakte op de rekening van de notaris dient te staan.

Geldstromen via de Notaris

De geldstromen bij onroerend goed transacties, dus ook bij het vestigen van een hypotheek, lopen via de notaris.

Omdat wij als deskundigen checken of alles klopt, kunnen u en uw bank er zeker van zijn dat er een geldige hypotheek wordt gevestigd.

Bij oversluiting van een hypotheek betekent dit dat de oude hypotheek pas wordt afgelost als zeker is dat er geen andere nieuwe hypotheken of beslagen op de woning zijn gevestigd.

Ook de gelden die aan u worden overgemaakt, worden pas uitgeboekt als zeker is dat er geen andere nieuwe hypotheken/beslagen zijn gevestigd.

Samenvattend

De gebruikelijke werkzaamheden van de notaris bestaan bij vestiging van een hypotheek uit:

Persoonlijke checks

Controle van personalia van eigenaar, huwelijkse staat, faillissement en beschikkingsbevoegdheid, aan de hand van identiteitsbewijzen, GBA en de benodigde registers, waaronder faillissementsregister.

Checks ten aanzien van het pand

Controle van aan de hand van de eigendomsakte, hoe is de woning in eigendom verkregen. Mocht dit aanleiding geven tot nader onderzoek, dan behoort dit onderzoek eveneens tot onze werkzaamheden

Controle bij het kadaster op eventuele hypotheken en beslagen, de zogenaamde eerste controle bij het aanleggen van het dossier, de tweede controle kort voor het tekenen van de akte en de derde controle kort daarna voor het uitboeken van de gelden

Het opmaken van de akte van hypotheek met bijbehorende facturen

Het uitleggen van de hypotheekakte voor het tekenen en het inschrijven van de akte bij het kadaster na ondertekening.

Financieel

Controle op hypotheken en beslagen, kort voor het tekenen van de akte en ook kort daarna

Controle op de geldstromen

De geldstromen.

Belangrijk is om te weten dat de notaris er zorg voor draagt dat de gelden afkomstig uit de hypotheek door ons kantoor worden opgevraagd bij de betreffende bank. De bank kan daarvoor enkele dagen nodig hebben om deze gelden op onze rekening te storten. Deze gelden dienen op onze derdengeldrekening beschikbaar te zijn bij het passeren van de hypotheekakte. Indien u uit eigen middelen moet bijbetalen, dienen deze gelden eveneens door u zelf te worden gestort op onze derdengeldrekening. Ook deze gelden moeten beschikbaar zijn, op het moment dat de hypotheekakte getekend wordt.

Het tijdstip in de akte.

Het belang van het vermelden van het tijdstip in de akte heeft te maken met de rangorde van de hypotheek.

In theorie is het mogelijk dat tijdens het tekenen van de hypotheekakte op het pand beslag wordt gelegd door een derde. Of dan aan de voorwaarde voor het geldig vestigen van de hypotheek is voldaan en of de gelden via de notaris mogen worden uitgeboekt, is afhankelijk van het tijdstip dat in de akte van hypotheek is vermeld, en het tijdstip van de beslaglegging. Indien de akte van hypotheek een eerder tijdstip is vermeld, gaat de hypotheek voor op de beslaglegging. Vermeld de beslaglegging een eerder tijdstip dan gaat de beslaglegging voor op de hypotheek. In dat laatste geval is de hypotheek dus niet geldig gevestigd.

INSCHRIJVING BIJ HET KADASTER VAN DE AKTE

De hypotheek is pas daadwerkelijk een feit als de hypotheekakte bij het kadaster is ingeschreven. Ook daar zorgt ons kantoor voor. Dit gebeurt elektronisch.

HET UITBOEKEN VAN GELDEN

Het uitboeken van de gelden gebeurt daags of twee dagen na het tekenen van de hypotheekakte.

Wanneer de uitboeking van de gelden plaatsvindt is afhankelijk van het tijdstip waarop de hypotheek bij het kadaster is ingeschreven. Na 15 uur in de namiddag worden akten die bij het kadaster worden aangeboden niet meer verwerkt. Dit gebeurt dan pas de volgende werkdag. Concreet betekent dit meestal dat van een akte die voor 15 uur bij het kadaster is verwerkt, wat blijkt uit een ontvangstbevestiging die de notaris daarvan ontvangt, de volgende werkdag de uitbetalingen plaats kunnen vinden.

Voordat de gelden worden overgeboekt, controleren wij nogmaals of er geen nieuwe hypotheken of beslagen zijn gevestigd in de tussenliggende periode.

Per 1 januari 2008 is het voor notarissen nog slechts mogelijk gelden uit te boeken naar alleen direct bij de akten betrokkenen, met andere woorden partijen bij de akte.

Deze regelgeving is ingegeven ter bestrijding van criminaliteit en fraudepraktijken. Concreet betekent dat wij slechts geld uit kunnen boeken naar de eigen rekening van de cliënt.

Op deze regel zijn slechts een paar uitzonderingen:

Vanzelfsprekend mag wel geld worden overgeboekt naar de bank ter aflossing van de oude hypotheek.

Ook taxatiekosten van de woning, gemaakt in het kader van het afsluiten van de nieuwe hypotheek en aflossingen van persoonlijke leningen en persoonlijke kredieten en overbruggingskredieten vallen onder de uitzondering, dit alles alleen voor zover dit door de financierende bank als voorwaarde wordt gesteld.

Deze regel heeft dus ook tot gevolg dat bij meerdere eigenaren, in beginsel slechts in verhouding tot ieders gerechtigheid in het pand geld kan worden uitgeboekt.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap