/ Schenking en belasting

Schenking en belasting

Waarover is belasting verschuldigd?

Erfbelasting is verschuldigd over alles wat uit een erfenis wordt verkregen. Het begrip alles is daarbij een netto begrip. Het successierecht is dus een erfbelasting. Of er daadwerkelijk belasting verschuldigd is en hoeveel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De wet bevat hiervoor allerlei nadere bepalingen.

De erfbelasting is alleen verschuldigd als iemand ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde.

Het is dus niet van belang uit welk land het vermogen afkomstig is. De Successiewet belast het wereldvermogen.

 

Dubbele heffing

 

Als bij vererving en schenking van vermogen in het buitenland ook het buitenland belasting heft, kan dit leiden tot een dubbele heffing. Sommige verdragen bevatten een tegemoetkoming. Er zijn verdragen met onder andere Finland, Groot Brittannië, Noord-Ierland, Israel, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Ook het Besluit voorkoming dubbele belasting kent een tegemoetkoming. Dit besluit is van belang als er geen verdragenrecht is dat dubbele heffing voorkomt.

Een Nederlander die overlijdt of schenkt, binnen 10 jaar nadat hij Nederland heeft verlaten, valt toch onder de Nederlandse erf- en schenkbelasting. Dit heet de woonplaatsfictie.

In de Successiewet worden voorts een aantal constructies als een verkrijging uit een erfenis aangemerkt terwijl zij dit eigenlijk niet zijn. Het bekendste voorbeeld is de uitkering uit levensverzekering. Deze bepalingen in de Successiewet heten de fictiebepalingen.

Hieronder wordt daar nader op ingegaan.

Wie is de belasting verschuldigd

De verkrijging vrij van recht

De hoofdregel is dat de belasting voor rekening komt van de verkrijger. Degene die de erfenis krijgt of de schenking ontvangt wordt dus belast.

In een testament of schenkingsakte is het mogelijk te bepalen dat de belasting voor rekening komt van de gezamenlijke erfgenamen (erfenis) of voor rekening komt van degene die schenkt (schenking). Dit heet een schenking vrij van recht of een erfrechtelijke verkrijging vrij van recht.

De berekening van de verschuldigde belasting bij een verkrijging vrij van recht vergt het nodige rekenwerk. Het voordeel dat er geen belasting betaalt hoeft te worden door de verkrijger, wordt ook weer meegerekend bij het berekenen van de verschuldigde belasting die de schenker of de nalatenschap moet betalen. Dit heet het zogenaamde Droste-effect.

Samentellingen

Meerdere schenkingen aan partners door een persoon, worden voor de heffing bij elkaar geteld. De begiftigden worden dus als een persoon gezien voor de berekening van de te betalen belasting.

Voor meerdere erfenissen door partners verkregen van een overleden persoon geldt dit ook.

Meerdere schenkingen door partners aan een persoon worden voor de heffing ook bij elkaar geteld. De schenkers worden dus als een persoon gezien en hun schenkingen worden bij elkaar geteld voor de berekening van de verschuldigde belasting.

De bedoeling van deze regeling is belastingheffing te voorkomen, door de schenkingsbelasting of erfrechtbelasting te spreiden door verschillende personen die in nauwe relatie met elkaar staan, te laten schenken of de laten erven.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap