/ Voorbereiding verklaring van erfrecht

Voorbereidende werkzaamheden

Indien wij de gegevens zoals hiervoor aangegeven van u ontvangen hebben, kunnen wij de verklaring van erfrecht voor u gereed maken.

Voordat wij de verklaring van erfrecht aan u kunnen toezenden, onderzoeken wij ondermeer:

- Of de overledene een testament heeft gemaakt;

- Wat de inhoud is van een eventueel testament;

- Of de overledene gehuwd is, of ooit gehuwd is geweest;

- Hoe dit huwelijk is geëindigd;

- Of de overledene kinderen had, die aanspraken kunnen hebben op de erfenis;

- Of deze kinderen nog in leven zijn;

- Of er eventueel kinderen zijn vooroverleden.

Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van de gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie, het Centraal Testamenten Register en informatie verstrekt door de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Nadat op deze wijze de vererving in beeld is gebracht, worden door ons kantoor de erfgenamen bericht.

De verklaring van aanvaarding

Iedere erfgenaam ontvangt van ons kantoor bericht. Tevens wordt er een verklaring van aanvaarding met een bijlage meegezonden.

Iedere erfgenaam heeft in Nederland drie mogelijkheden:

  1. zuivere aanvaarding

  2. beneficiaire aanvaarding

  3. verwerping.

Een erfgenaam die zuiver aanvaardt, aanvaardt zowel de baten als de lasten van de boedel zonder voorbehoud.

Een erfgenaam die beneficiair aanvaardt, aanvaardt de nalatenschap alleen als de baten toereikend zijn. Bepaalde categorieën erfgenamen kunnen een nalatenschap niet anders dan beneficiair aanvaarden. Deze regel is door de wetgever in het leven geroepen om deze erfgenamen tegen zichzelf te beschermen. Het bekendste voorbeeld is de minderjarige.

Een beneficiaire aanvaarding is zinvol, als u als erfgenaam twijfelt over de omvang van de nalatenschap.

Een erfgenaam die verwerpt aanvaardt de nalatenschap niet, ongeacht of de nalatenschap positief of negatief blijkt te zijn.

In de bijlage worden de drie mogelijkheden die een erfgenaam heeft duidelijk uitgelegd. Meestal wordt, als de erfgenamen duidelijk is dat de nalatenschap een positief saldo heeft, door ons kantoor een verklaring van aanvaarding meegezonden, waarin u aangeeft dat u de nalatenschap zonder enig voorbehoud, dus zuiver aanvaardt.

De boedelvolmacht

Indien het de bedoeling is dat een van de erfgenamen namens de anderen over de banktegoeden kan beschikken om betalingen te doen, wordt dit in de verklaring van aanvaarding opgenomen, de zogenaamde boedelvolmacht.

Zonder deze boedelvolmacht zijn de erfgenamen alleen gezamenlijk bevoegd. Dat betekent concreet, dat voor elke betaling die via de rekening van de overledene plaatsvindt, een handtekening van alle erfgenamen nodig is. Dit kan zeer onpraktisch zijn. Een boedelvolmacht is dan de oplossing.

De volmacht geeft duidelijk aan wat de gevolmachtigde erfgenaam wel en niet mag doen in het kader van de boedelafwikkeling.

De boedelvolmacht heeft gebruikelijk alleen betrekking op het beschikken over banktegoeden (betalingen doen), en het doen van aangiften voor de belasting. Soms kan het wenselijk zijn om de boedelvolmacht ruimer op te stellen, bijvoorbeeld indien tot de nalatenschap een woning behoort, die door de erfgenamen zal worden verkocht. De boedelvolmacht kan dan tevens de bevoegdheid bevatten om de woning te verkopen of te leveren.

Tineke Groot notaris te Oisterwijk kan u adviseren over wat in uw situatie wenselijk is in de volmacht op te nemen.

De verklaring van aanvaarding dient op een notariskantoor getekend te worden.

De notaris geeft daar dan een legalisatieverklaring op af. Deze verklaring houdt in dat de bewuste notaris gecontroleerd heeft dat de handtekening ook echt door de bewuste erfgenaam gezet is.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om de verklaring op ons kantoor te ondertekenen. U dient dan een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart) mee te brengen.

Indien u vragen heeft over de verklaring van aanvaarding, over de omvang van de nalatenschap of problemen met de gevolmachtigde erfgenaam raden wij u dringend aan de verklaring van aanvaarding en de boedelvolmacht niet te tekenen en met ons kantoor contact op te nemen voor nader overleg en advies.

Het boedelregister

Iedere notaris die namens de erfgenamen opdracht heeft gekregen voor het opstellen van een verklaring van erfrecht, dient zich in het boedelregister in te schrijven. Dit boedelregister wordt aangehouden bij de rechtbank van de woonplaats van de overledene. Zo kan iedere belanghebbende zien welke notaris bij de boedelafwikkeling betrokken is.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap