Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Waaronder Tineke Groot notaris te Oisterwijk haar diensten verleent.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten daaronder begrepen die door Tineke Groot notaris te Oisterwijk worden aanvaard.
   
 2. Uitsluitend Notarispraktijk Tineke Groot B.V. te Oisterwijk geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
   
 3. Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van haar kan worden verlangd. Notarispraktijk Tineke Groot B.V. staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

  Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is aanvaard. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Notarispraktijk Tineke Groot B.V.

  Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
   
 4. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop door notarispraktijk Tineke Groot B.V. beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden voor rekening van Notarispraktijk Tineke Groot B.V. komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. De notaris verbonden aan Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voldoet aan de door die organisatie voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien om welke reden dan ook in geval van een aansprakelijkheid geen betaling plaatsvindt, uit hoofde van een aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie of de declaraties in de betreffende zaak. Iedere aansprakelijkheid van Notarispraktijk Tineke Groot B.V. voor indirecte casu quo vervolgschade is uitgesloten.
   
 5. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Notarispraktijk Tineke Groot B.V. niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze personen.
   
 6. De opdrachtgever vrijwaart Notarispraktijk Tineke Groot B.V. voor alle aanspraken van derden, de door Notarispraktijk Tineke Groot B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op eniger wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Notarispraktijk Tineke Groot B.V.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Notarispraktijk Tineke Groot B.V. aansprakelijk is.
   
 7. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het dan geldende overeengekomen honorarium vermeerderd met eventuele verschotten (griffierecht, advertentie, deurwaarders- reiskosten en kosten van uittreksels en dergelijke), kantoorkosten zoals portikosten, kopieerkosten, telefoonkosten, papier en telefax en internetkosten en dergelijke, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. Tenzij een vaste prijs is overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd en het overeengekomen uurtarief. Het overeengekomen honorarium kan worden verhoogd naar mate de behandeling van de opdracht een grotere spoedeisendheid behoeft of meer complexiteit heeft. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Notarispraktijk Tineke Groot B.V. ten behoeve van haar opdrachtgever zijn betaald.
   
 8. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak en behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voorvloeit wordt maandelijks gedeclareerd.
   
 9. De door Notarispraktijk Tineke Groot B.V. gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening gebracht worden. Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van (aanvullende) verschotten te verlangen. Ontvangen verschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een vordering op de notaris mag niet worden gecedeerd of verpand.
   
 10. Betalingen en declaraties van Notarispraktijk Tineke Groot B.V. dienen zonder beroep en opschorting of verrekening te geschieden op het moment dat de notariële akte wordt getekend of indien zulks nader overeengekomen wordt uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien Notarispraktijk Tineke Groot B.V. door niet tijdige betaling wordt genoodzaakt om herinneringsbrieven te sturen zal voor iedere herinneringsbrief een bedrag van € 25,00 ex BTW. in rekening worden gebracht. Indien Notarispraktijk Tineke Groot B.V. moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van die vordering vermeerderd met de verschotten ten laste van de cliënt, evenwel met een minimum van € 50,00 ex BTW.

  Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte vallen onder de overeenkomst. Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Notarispraktijk Tineke Groot B.V. aan de opdracht bestede tijd, tegen de gebruikelijke uurtarieven, tenzij anders overeengekomen.

  Overigens behoudt Notarispraktijk Tineke Groot B.V. zich het recht voor haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten indien diens declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan en de betrokken opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
   
 11. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de notaris zal hij deze klacht eerst aan de notaris melden. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet op bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

  de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;

  de Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat notarissen;

  of

  de burgerlijke rechter.
   
 12. Op de rechtsverhouding tussen Notarispraktijk Tineke Groot B.V. en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Notarispraktijk Tineke Groot B.V. en haar cliënt mocht ontstaan kennis te nemen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.
   
 13. Op de dienstverlening door Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is Notarispraktijk Tineke Groot B.V. onder meer verplicht:

  - voorafgaande aan de dienstverlening de opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren;

  - zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Breda.

  Tineke Groot notaris te Oisterwijk is een besloten vennootschap welke onder de naam Notarispraktijk Tineke Groot B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18086089.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan