Meest gestelde vragen over een verklaring van erfrecht

Meest gestelde vragen over een verklaring van erfrecht

 

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring opgemaakt door een notaris, waarin wordt aangegeven wie na overlijden bevoegd zijn over het vermogen te beschikken, en wie bevoegd zijn om betalingen te doen.

Een verklaring van erfrecht is dus een bevoegdheidsverklaring.

De verklaring bevat gegevens van de overledene en van de erfgenamen.

Ook vermeldt de verklaring of er een testament is gemaakt.

 

Wat is een verklaring van executele?

Een verklaring van executele is een verklaring opgemaakt door een notaris, waarin wordt aangegeven wie na overlijden op grond van het executeurschap bevoegd is om het vermogen te beheren en om betalingen te doen.

De verklaring bevat de gegevens van de overledene. Ook vermeldt de verklaring gegevens het testament voor zover deze gegevens betrekking hebben over de in het testament benoemde executeur.

 

Geeft een verklaring van erfrecht de bevoegdheid om de banktegoeden op te heffen?

Nee, een verklaring van erfrecht geeft niet automatisch de bevoegdheid om de banktegoeden op te heffen en te verdelen. Voor het verdelen van het banktegoed is medewerking van alle erfgenamen vereist.

 

Geeft een verklaring van executele de bevoegdheid om de banktegoeden op te heffen?

Nee, een verklaring van executele geeft niet automatisch de bevoegdheid om de banktegoeden op te heffen.

Vaak is medewerking van alle erfgenamen vereist.

Of een executeur bevoegd is om banktegoeden op te heffen is afhankelijk van de bevoegdheden zoals die in het testament aan hem zijn toegekend.

 

Wat is een verklaring van aanvaarding?

Een verklaring van aanvaarding is een schriftelijk stuk, opgesteld door een notaris, waarin een erfgenaam verklaart dat hij zowel de baten als de lasten van de nalatenschap aanvaardt, met of zonder voorbehoud.

Een erfgenaam die zonder voorbehoud de baten en lasten van de nalatenschap aanvaardt, aanvaardt zuiver.

Een erfgenaam die zuiver aanvaardt, is mede met zijn privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap als de nalatenschap een tekort mocht vertonen.

Een erfgenaam die onder voorbehoud aanvaardt, of beneficiair aanvaardt, is niet met zijn privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap als de nalatenschap een tekort mocht vertonen.

 

Wat is zuiver aanvaarden?

Een erfgenaam die zuiver aanvaardt, is mede met zijn privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap als de nalatenschap een tekort mocht vertonen.

 

Wat is beneficiair aanvaarden?

Een erfgenaam die onder voorbehoud aanvaardt, of beneficiair aanvaardt, is niet met zijn privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap als de nalatenschap een tekort mocht vertonen. Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap gebeurt met tussenkomst van de rechtbank. Een erfgenaam die beneficiair aanvaardt, aanvaardt de nalatenschap alleen als de baten toereikend zijn.

 

Ben ik altijd vrij om zuiver te aanvaarden of beneficiair?

Nee, bepaalde categorieën personen kunnen een nalatenschap niet zuiver aanvaarden. Voorbeelden zijn minderjarigen, onder curatele gestellen, personen die in de schuldsanering zitten. Zij kunnen alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Een persoon die failliet is verklaard of op wie de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is, kan slechts handelen via zijn curator. Deze curator kan alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen namens de failliet of de persoon op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is.

 

Wat is verwerping?

Een erfgenaam die verwerpt, is geen erfgenaam. Hij verkrijgt geen baten uit de nalatenschap en is ook niet verplicht bij te dragen in de schulden. Het verwerpen van een nalatenschap gebeurt met tussenkomst van de rechtbank. Een erfgenaam die verwerpt krijgt niets uit de nalatenschap en is ook niet aansprakelijk. Ook als later blijkt dat de nalatenschap een positief saldo vertoont, bent u dus geen erfgenaam.

 

Ben ik altijd vrij om te verwerpen?

Nee, bepaalde categorieën personen kunnen een nalatenschap niet verwerpen, zonder machtiging van de rechter. Voorbeelden zijn minderjarigen, onder curatele gestellen, personen die in de schuldsanering zitten.

Valt u niet onder deze categorieën, dan bent u vrij om een nalatenschap te verwerpen, ongeacht of de nalatenschap een positief of een negatief saldo vertoont.

 

Zijn aan beneficiaire aanvaarding of verwerping extra kosten verbonden?

Ja, voor beneficiaire aanvaarding bent u griffierechten verschuldigd aan de Rechtbank.

 

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht is een volmacht waarin de erfgenaam iemand machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. De omvang van de boedelvolmacht bepaalt wat de gevolmachtigde wel en niet mag doen in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Wat is een beperkte boedelvolmacht?

Een beperkte boedelvolmacht is een boedelvolmacht waarin de erfgenaam iemand machtigt om betalingen te doen ten laste van de rekening van de overledene en om bedragen, zoals belastingrestituties te innen.

 

Wat is een uitgebreide boedelvolmacht?

Een uitgebreide boedelvolmacht is een boedelvolmacht waarin de erfgenaam iemand machtigt om de gehele afwikkeling van de nalatenschap of een gedeelte van de afwikkeling van de nalatenschap te verzorgen.

Er zijn allerlei tussenvormen mogelijk.

Een veel voorkomend uitgebreidere boedelvolmacht is de volmacht waarin iemand gemachtigd wordt naast het doen van betalingen ook het woonhuis van de overledene te verkopen.

 

Kan ik alleen een boedelvolmacht aan een mede-erfgenaam afgeven?

U kunt een boedelvolmacht afgeven aan wie u wilt. De gevolmachtigde behoeft dus niet noodzakelijk ook mede-erfgenaam te zijn.

 

Ben ik verplicht om een boedelvolmacht af te geven?

Nee, u bent niet verplicht om een volmacht aan een ander af te geven. Indien u geen volmacht afgeeft blijft u zelf bevoegd tezamen met de gevolmachtigde om betalingen te doen ten laste van de ervenrekening. In de verklaring van erfrecht wordt dan vermeld dat u geen volmacht heeft afgegeven en dus zelf bevoegd bent.

 

Kan ik een boedelvolmacht altijd intrekken?

Ja, het is altijd mogelijk een boedelvolmacht in te trekken. Omdat er echter op basis van de verklaring van erfrecht waarin de boedelvolmacht is opgenomen al handelingen zijn verricht, kan het moeilijk zijn deze handelingen terug te draaien. Ook kan het mogelijk zijn dat u moeilijk kunt traceren waar de verklaring van erfrecht al is gebruikt.

 

Moet degene die ik een boedelvolmacht heb gegeven, aan mij rekening en verantwoording afleggen?

Ja, ook al heeft u een boedelvolmacht afgegeven, dan heeft u toch recht op inzage in alle bankafschriften. Ook moet de gevolmachtigde bij het einde van zijn werkzaamheden (vaak het opheffen van de rekening en de verdeling van het saldo) inzage geven in wat hij/zij heeft gedaan, de zogenaamde rekening en verantwoording.

 

Wat is een gelegaliseerde boedelvolmacht?

Dit is een volmacht die ondertekend is op een notariskantoor, waarbij uw handtekening op echtheid is gecontroleerd. Dit gebeurt doordat u uw handtekening zet in het bijzijn van de notaris. De notaris zet onder uw handtekening een verklaring dat hij gecontroleerd heeft dat uw handtekening echt is.

 

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig om banktegoeden vrij te geven. Banken hanteren daarin een verschillend beleid. Het is raadzaam u daarover bij uw bank tijdig te laten informeren.

 

Heb ik een verklaring van erfrecht nodig voor het betalen van de begrafeniskosten?

Voor het betalen van de begrafeniskosten heeft u doorgaans geen verklaring van erfrecht nodig.

De bank zal deze begrafeniskosten in beginsel zonder verklaring van erfrecht van de geblokkeerde rekening van de overledene betalen. Uiteraard moet het saldo op de bankrekening wel toereikend zijn.

 

Er is maar een klein saldo op de rekening van de overledene. Is een verklaring van erfrecht nodig?

Dit is afhankelijk van het beleid van uw bank. Veel banken werken bij een klein saldo op de rekening van de overledene met een vrijwaringsverklaring. Zij geven het saldo vrij, maar degene die daar opdracht voor geeft, moet de bank vrijwaren van aansprakelijkheid indien een belanghebbende de bank aanspreekt op het vrijgeven van het saldo.

 

Heb ik een verklaring van erfrecht nodig bij een en/of rekening?

Voor het doen van betalingen ten laste van de en/of rekening heeft u als mede rekeninghouder naast de overledene geen verklaring van erfrecht nodig. Een en/of rekening wordt ook niet bij overlijden geblokkeerd omdat de andere rekeninghouder bevoegd blijft om over de rekening te beschikken.

 

Moet ik een verklaring van erfrecht laten inschrijven bij het kadaster?

U kunt een verklaring van erfrecht laten inschrijven bij het kadaster. Het inschrijven van een verklaring van erfrecht bij het kadaster kan extra kosten voorkomen bij een latere verkoop van de woning. Indien de vererving van de woning voor de notaris die met de overdracht is belast niet duidelijk is en u geen verklaring van erfrecht kunt overleggen, zal de notaris opnieuw onderzoek doen naar de vererving van de woning, hetgeen kan leiden tot extra kosten.

 

Een van de erfgenamen wil niet tekenen, wat nu?

Indien een van de erfgenamen de verklaring van aanvaarding niet wil tekenen, is het belangrijk de reden voor het niet tekenen te achterhalen. Als de reden is dat de erfgenaam geen volmacht wil geven aan de andere erfgenaam, kan de volmacht uit de verklaring van aanvaarding geschrapt worden. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk bevoegd. Als de erfgenaam helemaal niet wil tekenen, kan aan de rechter gevraagd worden een termijn te stellen, waarbinnen de erfgenaam zich uit moet spreken

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan